Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kordTüri Ühisgümnaasiumisse vastuvõtu tingimused ja kord

§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse astumiseks taotluste esitamise korra, vastuvõtmisel esitatavad dokumendid, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmistaotluste esitaja

Kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 3. Taotluse vorm ja taotlusel märgitavad andmed

(1) Avalduse vorm on kättesaadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumi kantseleis.

(2) Avalduses märgitakse õpilase kohta, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse, järgmised andmed:
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.

(3) Taotlusel märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).

(4) Taotlusele kirjutab alla taotluse esitaja.

§ 4. Koos taotlusega esitatavad dokumendid

(1)    10.klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega:
1)    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3)    põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri; 
4)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto. 

(2)    11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
1)    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3)    eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte; 
4)    ametlikult kinnitatud hinneteleht või hinnetelehed kursuste nimetustega;
5)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto.

 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.

(4) Taotleja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 

§ 5. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu tööpäevadel gümnaasiumi kantseleis. 

§ 6. Nõuded dokumentidele

(1) Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena.

(2) Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad ning need kinnitatakse ametlikult, lähtudes gümnaasiumi asjaajamiskorras sätestatust.

(3) Ametlikku kinnitust asendab dokumendi notariaalne tõestamine.

§ 7. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise alused

(1) Vastuvõtukatsetele lubatakse kõik soovijad. 

(2) Vastuvõtukatsete toimumise aja määrab direktor käskkirjaga. 

(3)    Peale katsete sooritamist toimub vestlus kandidaadiga.

(4)    Gümnaasiumi 10. klassi võetakse õpilane vastuvõtukatsete tulemuste, vestluse ja põhikooli õppeedukuse alusel. Keskmine hinne arvutatakse 9. klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. 

(5) Õpilane võib kandideerida mitmesse õppesuunda, märkides kandideerimisel esimese eelistuse.

(6) Vastuvõtukatseteta ja vestluse alusel võetakse gümnaasiumisse:
1.  9. klassis neljadele ja viitele õppinud õpilased.
2. Vabariiklikule aineolümpiaadile kutsutud õpilased, kellel on vähemalt rahuldav õppeedukus.


§ 8. Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsetena sooritavad 10. klassi kandideerijad eesti keele, matemaatika ja kandidaadi valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi.  

§ 9. Konkursipunktide arvestamise alus

(1) Keskmine hinne annab maksimaalselt 50 punkti (keskmise hinde 5,0 puhul).  

(2) Eesti keele, matemaatika ja võõrkeele testid kokku annavad maksimaalselt 45 punkti. 

(3) Paremusjärjestuseks kandidaadi punktid summeeritakse.
 
(4) Kui põhikooli tunnistusel on puudulik hinne, kuid kandidaat sooritab sisseastumiskatsed edukalt, tehakse tema suhtes otsus pärast põhikooli lõpetamist. 

§ 10. Vastuvõtukatsete tulemustest teavitamine

(1) Vastuvõtukatsete tulemustest teavitatakse kandidaati 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukatsete sooritamist e-kirja teel.

(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist telefoni või e-kirja teel tulemustest teavitamisest 10 tööpäeva jooksul. 


§ 11. Gümnaasiumi 11-12. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 11-12. klassi võetakse vastu reeglina vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks nõutud dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid. 

(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi õppesuuna valimiseks ning eelnevalt läbitud kursused ja nende maht.

(3) Kursustel, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne õppeplaan nende läbimiseks.

§ 12. Mittestatsionaarsesse õppesse ja  eksternõppesse vastuvõtmine
 
(1) 10. klassi mittestatsionaarsesse õppesse võetakse vastu põhikooli riikliku õppekava läbinud isikud. 

(2) 11. ja 12. klassi võetakse reeglina eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud. 

§ 13. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. 
 
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

Türi Ühisgümnaasiumisse vastuvõtu tingimused ja kord

§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse astumiseks taotluste esitamise korra, vastuvõtmisel esitatavad dokumendid, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmistaotluste esitaja

Kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 3. Taotluse vorm ja taotlusel märgitavad andmed

(1) Avalduse vorm on kättesaadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumi kantseleis.

(2) Avalduses märgitakse õpilase kohta, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse, järgmised andmed:
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.

(3) Taotlusel märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).

(4) Taotlusele kirjutab alla taotluse esitaja.

§ 4. Koos taotlusega esitatavad dokumendid

(1)    10.klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega:
1)    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3)    põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri; 
4)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto. 

(2)    11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
1)    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2)    kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3)    eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte; 
4)    ametlikult kinnitatud hinneteleht või hinnetelehed kursuste nimetustega;
5)    õpilaspileti jaoks digitaalne foto.

 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.

(4) Taotleja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 

§ 5. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu tööpäevadel gümnaasiumi kantseleis. 

§ 6. Nõuded dokumentidele

(1) Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena.

(2) Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad ning need kinnitatakse ametlikult, lähtudes gümnaasiumi asjaajamiskorras sätestatust.

(3) Ametlikku kinnitust asendab dokumendi notariaalne tõestamine.

§ 7. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise alused

(1) Vastuvõtukatsetele lubatakse kõik soovijad. 

(2) Vastuvõtukatsete toimumise aja määrab direktor käskkirjaga. 

(3)    Peale katsete sooritamist toimub vestlus kandidaadiga.

(4)    Gümnaasiumi 10. klassi võetakse õpilane vastuvõtukatsete tulemuste, vestluse ja põhikooli õppeedukuse alusel. Keskmine hinne arvutatakse 9. klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. 

(5) Õpilane võib kandideerida mitmesse õppesuunda, märkides kandideerimisel esimese eelistuse.

(6) Vastuvõtukatseteta ja vestluse alusel võetakse gümnaasiumisse:
1.  9. klassis neljadele ja viitele õppinud õpilased.
2. Vabariiklikule aineolümpiaadile kutsutud õpilased, kellel on vähemalt rahuldav õppeedukus.


§ 8. Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsetena sooritavad 10. klassi kandideerijad eesti keele, matemaatika ja kandidaadi valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi.  

§ 9. Konkursipunktide arvestamise alus

(1) Keskmine hinne annab maksimaalselt 50 punkti (keskmise hinde 5,0 puhul).  

(2) Eesti keele, matemaatika ja võõrkeele testid kokku annavad maksimaalselt 45 punkti. 

(3) Paremusjärjestuseks kandidaadi punktid summeeritakse.
 
(4) Kui põhikooli tunnistusel on puudulik hinne, kuid kandidaat sooritab sisseastumiskatsed edukalt, tehakse tema suhtes otsus pärast põhikooli lõpetamist. 

§ 10. Vastuvõtukatsete tulemustest teavitamine

(1) Vastuvõtukatsete tulemustest teavitatakse kandidaati 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukatsete sooritamist e-kirja teel.

(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist telefoni või e-kirja teel tulemustest teavitamisest 10 tööpäeva jooksul. 


§ 11. Gümnaasiumi 11-12. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumi 11-12. klassi võetakse vastu reeglina vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks nõutud dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid. 

(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi õppesuuna valimiseks ning eelnevalt läbitud kursused ja nende maht.

(3) Kursustel, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne õppeplaan nende läbimiseks.

§ 12. Mittestatsionaarsesse õppesse ja  eksternõppesse vastuvõtmine
 
(1) 10. klassi mittestatsionaarsesse õppesse võetakse vastu põhikooli riikliku õppekava läbinud isikud. 

(2) 11. ja 12. klassi võetakse reeglina eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud. 

§ 13. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor. 

(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. 
 
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.