Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kordTüri Ühisgümnaasiumisse vastuvõtu tingimused ja kord

§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse vastuvõtmise taotluste esitamise, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmistaotluste esitaja

Kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 3. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks esitatakse vastuvõtukatsed sooritanud ning põhikooli lõpetanud õpilase kohta hiljemalt 10. juuliks.
(2) Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi vastuvõtmiseks esitatakse taotlus hiljemalt 25. augustiks.
(3) Mittestatsionaarsesse  õppesse vastuvõtmiseks esitatakse taotlus 10. septembriks.
(4) Taotluse eksternõppevormis õppimiseks esitatakse gümnaasiumile hiljemalt 1. novembriks.
(5) Õppeaasta kestel kooli vahetamisel esitatakse taotlus viie tööpäeva jooksul eelmisest koolist lahkumisest alates.

§ 4. Taotluse vorm ja taotlusel märgitavad andmed

(1) Taotluse vorm on kätte saadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumi kantseleis.
(2) Taotluses märgitakse õpilase, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse,
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.
(3) Taotlusel märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).
(4) Taotlusele kirjutab alla taotluse esitaja.

§ 5. Koos taotlusega esitatavad dokumendid

(1) 10.klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.
5) õpilase 2 fotot (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
(2) 11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
6) hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;
7) õpilase 2 fotot (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.
(4) Taotleja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 6. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja.
(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu tööpäevadel gümnaasiumi kantseleis.

§ 7. Nõuded dokumentidele

(1) Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena.
(2) Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad ning need kinnitatakse ametlikult, lähtudes gümnaasiumi asjaajamiskorras sätestatust.
(3) Ametlikku kinnitust asendab dokumendi notariaalne tõestamine.

§ 8. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise alused

(1) Gümnaasiumi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuuna 10. klassi võetakse õpilane vastuvõtukatsete tulemuste ja põhikooli õppeedukuse (keskmise hinde) hindamise alusel. Keskmine hinne arvutatakse 9. klassi kolme esimese õppeveerandi hinnete alusel.
(2) Vastuvõtukatseteta võetakse gümnaasiumisse:
1) vabariiklikule aineolümpiaadile kutsutud õpilased, kellel on vähemalt rahuldav õppeedukus;
2) 9. klassi kolmel õppeveerandil neljadele ja viitele õppinud õpilased.
(3) Vastuvõtukatsete toimumise aja määrab direktor käskkirjaga.
(4) Õpilane võib kandideerida mitmesse õppesuunda, märkides kandideerimisel esimese eelistuse.
(5) Vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse hinnete alusel koostatakse igasse õppesuunda vastuvõetavate õpilaste paremusjärjestus.
(6) 10. klassi vastu võetud, kuid oma kohast loobunud õpilase asemele võetakse gümnaasiumisse vastu loobunud õpilasele pingereas järgnev kandideerija.

§ 9. Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsetena sooritavad 10. klassi kandideerijad eesti keele, matemaatika ja kandidaadi valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi. 

§ 10. Konkursipunktide arvestamise alus

(1) Keskmine hinne annab maksimaalselt 50 punkti (keskmise hinde 5,0 puhul). 
(2) Eesti keele, matemaatika ja võõrkeele testid kokku annavad maksimaalselt 45 punkti.
(3) Paremusjärjestuseks kandidaadi punktid summeeritakse.
(4) Alla 45 punkti saanud kandidaadi suhtes tehakse otsus pärast põhikooli lõpetamist.

§ 11. Vastuvõtukatsete tulemustest teavitamine

(1) Vastuvõtukatsete tulemustest teavitatakse kandidaati 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukatsete sooritamist e-kirja teel.
(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist telefoni, e-kirja või kirja teel tulemustest teavitamisest 10 tööpäeva jooksul.
(3) Gümnaasiumil on õigus korraldada 10. klassi õpilaste täiendavaks vastuvõtmiseks katseid. Täiendavate vastuvõtukatsete korraldamine ja toimumise aeg määratakse direktori käskkirjaga.

§ 12. Gümnaasiumi 11-12. klassi vastu võtmine

(1) Gümnaasiumi 11-12. klassi võetakse vastu reeglina vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks vastavate dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastu-võtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid.
(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi õppesuuna valimiseks ning eelnevalt läbitud õppeained ja nende maht.
(3) Ainetes, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne plaan ainete läbimiseks.

§ 13. Mittestatsionaarsesse õppesse ja  eksternõppesse vastuvõtmine

(1) 10. klassi võetakse vastu põhikooli vähemalt rahuldavalt lõpetanud isikud.
(2) 11. ja 12. klassi võetakse reeglina eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud.

§ 14. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor.
(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise või sellest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga.
(4) Gümnaasiumisse vastuvõtmisest keeldumise käskkiri peab olema õiguslikult ning faktiliselt põhjendatud ning selle ametlikult kinnitatud ärakiri saadetakse taotlejale või tema esindajale.

Türi Ühisgümnaasiumisse vastuvõtu tingimused ja kord

§ 1. Reguleerimisala

Türi Ühisgümnaasiumisse (edaspidi gümnaasium) õpilaste vastuvõtu kord (edaspidi kord) sätestab gümnaasiumisse vastuvõtmise taotluste esitamise, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korralduse ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise korra.

§ 2. Vastuvõtmistaotluste esitaja

Kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 3. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks esitatakse vastuvõtukatsed sooritanud ning põhikooli lõpetanud õpilase kohta hiljemalt 10. juuliks.
(2) Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi vastuvõtmiseks esitatakse taotlus hiljemalt 25. augustiks.
(3) Mittestatsionaarsesse  õppesse vastuvõtmiseks esitatakse taotlus 10. septembriks.
(4) Taotluse eksternõppevormis õppimiseks esitatakse gümnaasiumile hiljemalt 1. novembriks.
(5) Õppeaasta kestel kooli vahetamisel esitatakse taotlus viie tööpäeva jooksul eelmisest koolist lahkumisest alates.

§ 4. Taotluse vorm ja taotlusel märgitavad andmed

(1) Taotluse vorm on kätte saadav gümnaasiumi veebilehel ja gümnaasiumi kantseleis.
(2) Taotluses märgitakse õpilase, kelle gümnaasiumisse vastuvõtmist taotletakse,
1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) klass, kuhu taotletakse õpilase vastuvõtmist.
(3) Taotlusel märgitakse alaealise õpilase seadusliku esindaja andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed).
(4) Taotlusele kirjutab alla taotluse esitaja.

§ 5. Koos taotlusega esitatavad dokumendid

(1) 10.klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.
5) õpilase 2 fotot (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
(2) 11.-12. klassi vastuvõtmisel esitatakse koos taotlusega
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
6) hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;
7) õpilase 2 fotot (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
 (3) Isikud, kes soovivad gümnaasiumi lõpetada eksternina, esitavad kõik olemasolevad gümnaasiumi õppekava läbimist tõendavad dokumendid.
(4) Taotleja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 6. Dokumentide vastuvõtmine

(1) 10. klassi vastuvõtmisdokumentide esitamiseks kinnitab gümnaasiumi direktor oma käskkirjaga dokumentide vastuvõtmise aja.
(2) Õppeaasta kestel võetakse dokumente vastu tööpäevadel gümnaasiumi kantseleis.

§ 7. Nõuded dokumentidele

(1) Taotlus ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse gümnaasiumile originaalidena või ametlikult kinnitatud ärakirjadena.
(2) Koos taotlusega esitatud originaaldokumentidest teeb dokumentide vastuvõtja koopiad ning need kinnitatakse ametlikult, lähtudes gümnaasiumi asjaajamiskorras sätestatust.
(3) Ametlikku kinnitust asendab dokumendi notariaalne tõestamine.

§ 8. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise alused

(1) Gümnaasiumi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuuna 10. klassi võetakse õpilane vastuvõtukatsete tulemuste ja põhikooli õppeedukuse (keskmise hinde) hindamise alusel. Keskmine hinne arvutatakse 9. klassi kolme esimese õppeveerandi hinnete alusel.
(2) Vastuvõtukatseteta võetakse gümnaasiumisse:
1) vabariiklikule aineolümpiaadile kutsutud õpilased, kellel on vähemalt rahuldav õppeedukus;
2) 9. klassi kolmel õppeveerandil neljadele ja viitele õppinud õpilased.
(3) Vastuvõtukatsete toimumise aja määrab direktor käskkirjaga.
(4) Õpilane võib kandideerida mitmesse õppesuunda, märkides kandideerimisel esimese eelistuse.
(5) Vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse hinnete alusel koostatakse igasse õppesuunda vastuvõetavate õpilaste paremusjärjestus.
(6) 10. klassi vastu võetud, kuid oma kohast loobunud õpilase asemele võetakse gümnaasiumisse vastu loobunud õpilasele pingereas järgnev kandideerija.

§ 9. Vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsetena sooritavad 10. klassi kandideerijad eesti keele, matemaatika ja kandidaadi valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi. 

§ 10. Konkursipunktide arvestamise alus

(1) Keskmine hinne annab maksimaalselt 50 punkti (keskmise hinde 5,0 puhul). 
(2) Eesti keele, matemaatika ja võõrkeele testid kokku annavad maksimaalselt 45 punkti.
(3) Paremusjärjestuseks kandidaadi punktid summeeritakse.
(4) Alla 45 punkti saanud kandidaadi suhtes tehakse otsus pärast põhikooli lõpetamist.

§ 11. Vastuvõtukatsete tulemustest teavitamine

(1) Vastuvõtukatsete tulemustest teavitatakse kandidaati 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukatsete sooritamist e-kirja teel.
(2) Kandidaat kinnitab oma õppima asumist telefoni, e-kirja või kirja teel tulemustest teavitamisest 10 tööpäeva jooksul.
(3) Gümnaasiumil on õigus korraldada 10. klassi õpilaste täiendavaks vastuvõtmiseks katseid. Täiendavate vastuvõtukatsete korraldamine ja toimumise aeg määratakse direktori käskkirjaga.

§ 12. Gümnaasiumi 11-12. klassi vastu võtmine

(1) Gümnaasiumi 11-12. klassi võetakse vastu reeglina vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Lisaks vastavate dokumentide esitamisele toimub enne õpilase gümnaasiumisse vastu-võtmist vestlus direktoriga, kes kaasab vajadusel teisi pedagoogilisi töötajaid.
(2) Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase huvi õppesuuna valimiseks ning eelnevalt läbitud õppeained ja nende maht.
(3) Ainetes, mida õpilane ei ole õppinud Türi Ühisgümnaasiumis ette nähtud mahus, koostatakse individuaalne plaan ainete läbimiseks.

§ 13. Mittestatsionaarsesse õppesse ja  eksternõppesse vastuvõtmine

(1) 10. klassi võetakse vastu põhikooli vähemalt rahuldavalt lõpetanud isikud.
(2) 11. ja 12. klassi võetakse reeglina eelmise õppeaasta õppekava vähemalt rahuldavalt läbinud isikud.

§ 14. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine

(1) Otsuse isiku õpilaste nimekirja arvamise kohta teeb direktor.
(2) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise või sellest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga.
(4) Gümnaasiumisse vastuvõtmisest keeldumise käskkiri peab olema õiguslikult ning faktiliselt põhjendatud ning selle ametlikult kinnitatud ärakiri saadetakse taotlejale või tema esindajale.