Hoolekogu tööplaan

TÜRI ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN

2016.-2017.ÕPPEAASTAKS.

Kinnitatud hoolekogu koosolekul 28.02.2017

Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu tegevuste eesmärgid on:

  • anda arvamuse kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
  • anda hinnangu õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Kuu

Teema

Vastutaja

NOVEMBER 2016

·       Tutvumine juhtkonna liikmetega

·       Ülevaade õppe- ja kasvatustööst

·       Arvamuse andmine õppekava muudatustele

·       Arvamuse andmine sisehindami-se korrale

·       Hoolekogu esimehe ja aseesime-he valimine

·       Arutelu

Direktor

Direktor

Direktor, hoolekogu

 Direktor, hoolekogu

 Hoolekogu

 Direktor, hoolekogu

VEEBRUAR 2017

·       Ülevaade I poolaastast

·       Tutvumine kooli 2017 aasta eelarvega

·       Muud vajadusest tulenevad tegevused

Direktor

Direktor

 Direktor, hoolekogu

MÄRTS 2017

·       Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ standardikoolitusel osalemine

·       Kooli õppetegevust tutvustavate artiklite koostamine ja avaldami-ne Türi, Väätsa ja Käru valla lehtedes

Hoolekogu esimees

  

Hoolekogu esimees

JUUNI 2017

·       Ülevaade II poolaastast

·       Ülevaade rahulolu küsitlusest

·       Lõpetajate tervitamine lõpuaktusel

·       Ettepanekud uueks õppeaastaks

·       Muud vajadusest tulenevad tegevused

Direktor

Direktor

Direktor, hoolekogu

 Direktor, hoolekogu

AUGUST 2017

·       Hoolekogu tegevuste kokkuvõte

·       Kooli üldtööplaani ja ürituste kavaga tutvumine

·       Hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tööplaani arutelu

·       Muud vajadusest tulenevad teemad.

 

Hoolekogu

Direktor

 Direktor, hoolekogu

 

Direktor, hoolekogu

 

VAJADUSEL:

  • õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamine;
  • kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside töös osalemine;
  • kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
  • Türi valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
  • Eesti hariduspoliitiliste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate õigusaktide ning nende muudatuste monitoorimine;
  • jooksvad küsimused.

 

Hoolekogu koosolekud toimuvad 2016/2017 õppeaastal uue hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud aegadel ning vastavalt vajadusele.

Hoolekogu eeldatav koosolekute ajakava : oktoober 2016, veebruar 2017, juuni 2017, august 2017

Katrin Puusepp

Hoolekogu esimees

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee