Hoolekogu tööplaan

TÜRI ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN

2017.-2018.ÕPPEAASTAKS.

 Kinnitatud hoolekogu koosolekul 20.09.2017.a.

 Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu tegevuste eesmärgid on:

  • anda arvamuse kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
  • anda hinnangu õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Kuu

Teema

Vastutaja

SEPTEMBER 2017

·       Hoolekogu esimehe ja aseesime-he valimine

·       Tutvumine juhtkonna liikmetega

·       Ülevaade õppe- ja kasvatustööst

·       Ettevõtliku kooli tegemiste ülevaade

·       Arutelu

Direktor, õppealajuhataja, hoolekogu

 

NOVEMBER 2017

·       Ülevaade kooliaasta alguse tegemistest

·       Tutvumine kooli 2017 aasta eelarvega

·       Muud vajadusest tulenevad tegevused

Direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, hoolekogu

VEEBRUAR 2018

·       Kooli I pa tegevustega tutvumine

·       I pa eelarve täitmisega tutvumine

·       Rahulolu küsitluse korraldamine

·       Jooksvad küsimused

Direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, hoolekogu

MAI 2018

·       Ülevaade II poolaastast

·       Ülevaade rahulolu küsitlusest

·       Ettepanekud uueks õppeaastaks

·       Muud vajadusest tulenevad tegevused

Direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, hoolekogu

 

SEPTEMBER 2018

·       Hoolekogu tegevuste kokkuvõte

·       Kooli üldise tööplaani ja ürituste kavaga tutvumine

·       Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani arutelu

·       Muud vajadusest tulenevad teemad.

 

 

VAJADUSEL:

  • õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamine;
  • kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside töös osalemine;
  • kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
  • Türi valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
  • Eesti hariduspoliitiliste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate õigusaktide ning nende muudatuste monitoorimine;
  • jooksvad küsimused.

Hoolekogu koosolekud toimuvad 2017/2018 õppeaastal uue hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud aegadel ning vastavalt vajadusele.

Hoolekogu eeldatav koosolekute ajakava : september 2017, november 2017, veebruar 2018, mai 2018, september 2018

Katrin Puusepp

Hoolekogu esimees

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee