Palgajuhend

Türi Ühisgümnaasiumi töötasustamise põhimõtted

ÜLDSÄTTED

1. Töötasustamise põhimõtted (edaspidi juhend) reguleerivad töötajate tasustamist Türi Ühisgümnaasiumis.

2. Juhendi koostamise korraldab direktor, tehes koostööd töötajatega. Juhendi kehtestamisel küsib direktor arvamust õpetajatelt ja hoolekogult ning kooskõlastab selle kooli pidajaga.

3. Direktor rakendab juhendit õiglaselt, läbipaistvalt,  arvestades eelarves ettenähtud vahendeid ning põhjendades töö tasustamist puudutavaid otsuseid.

4. Töötajaga töötasustamise kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, koolile tööjõukuluks eraldatud vahenditest ja kooli direktori kehtestatud nõuetest.

5. Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja vajadusel selle lisaks olevas ametijuhendis.

TÖÖTASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

6. Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud määr, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

7. Töötasu maksmisel lähtutakse kehtestatud töötasu alammääradest. Direktoril on õigus töötaja tööülesandeid, kvalifikatsiooni, töötulemusi ning pädevust arvesse võttes tõsta töötaja tasu kuni 50% direktori poolt määratud ajaks.

8. Õpetaja tööaja hulka kuuluvad:
1) õppetöö puhul  kontakttunde, ettevalmistust tundideks, tööde parandamist, e-kooli täitmist, õppekäikude ettevalmistust, infovahetust, õppeaines vajalike aruannete esitamist ning teisi otseselt tundide andmisega seotud tegevusi.
2) ringitundide puhul kontakttunde, ettevalmistust tundideks, e-kooli täitmist, vajalike aruannete esitamist, ettevalmistust üritusteks ning teisi otseselt ringitööga seotud tegevusi.

9. Klassijuhatamine sisaldab koostöövestlusi, e-kooli täitmist, infovahetust õpilaste, lastevanemate ja aineõpetajatega, aruandlust, ürituste korraldamist ning nendel osalemist koos klassiga, ekskursioonide ja õppekäikude ettevalmistamist ning teisi otseselt klassijuhatamisega seotud tegevusi.

10. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

11. Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus kooli töökorralduse reeglites määratud palgapäeval töötaja poolt edastatud pangakontole. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval.


12. Raamatupidaja väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi vahetult juhilt.

MUUD TASUD

13. Töötajale hüvitatakse ületunnitöö, töötamine nädalavahetusel ja riigipüha vaba ajaga, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

14. Vaba ajaga kompenseeritakse või lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale nende tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus või ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja vaba aja või lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust.

15. Uurimistöö juhendamisel makstakse juhendajale võimalusel tasu kümne tunni eest pärast uurimistöö vähemalt rahuldavat kaitsmist. Kaasjuhendamise korral makstakse võimalusel tasu viie tunni eest ning retsenseerimisel kahe tunni eest. Tasu maksmise võimaluse puudumisel kompenseeritakse tehtud töö vaba ajaga.

16. Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest ning kooskõlas kooli töötajate tunnustamise tavaga. Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.

17. Tulemustasu võib maksta kooli töötajale koolis kokkulepitud hindamisnäitajate kohaselt ja lähtudes töötaja koostöövestluste tulemustest.

PUHKUSETASU

18. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

19. Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval.

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee