Karjääriinfo

KARJÄÄRINÕUSTAMINE abistab ja toetab karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimis-oskuste arendamisel.

Kool pakub karjäärinõustamist järgmiste tegevuste kaudu:

  • läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine ainetundides;

  • enesemääratluspädevuse kujundamine erinevate ainete, õppemeetodite ja huvitegevuse kaudu;

  • valikkursus „Karjääriõpetus“;

  • aineteülesed, klassidevahelised ja ülekoolilised projektid;

  • osalemine ülevabariigilisel töövarjupäeval;

  • psühholoog-õpinõustaja individuaalnõustamine;

  • õppekäigud ettevõtetesse ja ettevõtjate külaskäigud kooli.

 Õpilastele pakub individuaalset karjääriteenust nõustamiskeskus „Rajaleidja“ www.rajaleidja.ee.

 

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee