TÜG kodukord


Türi Ühisgümnaasiumi kodukord

1. peatükk
Üldsätted

§ 1 Kodukorra väljaandmise alus ja eesmärk

(1)    Kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lõike 1 alusel.

(2)    Kodukorra eesmärk on sõnastada koolipere ühised käitumisreeglid ning tegutsemispõhi-mõtted, et luua parimad tingimused edukaks koostööks.

(3)    Kodukorra täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele kohustuslik.

§ 2 Koolipere liikmed

(1)    Koolipere liikmed on Türi Ühisgümnaasiumi (edaspidi ka kool) õpilased, koolitöötajad, lapsevanemad ja vilistlased.

(2)    Vilistlane on kooli endine õpilane, kellele on väljastatud Türi Ühisgümnaasiumi lõputunnistus.

2. peatükk
Koolipere liikmete õigused ja kohustused

§ 3 Käitumise üldpõhimõtted

Koolipere liikmed suhtuvad üksteisesse lugupidavalt, ei kahjusta kooli mainet ning annavad oma panuse kooli arengusse.

§ 4 Õpilase õigused ja kohustused

(1)    Õpilasel on õigus:
1) kandideerida õpilasesindusse;
2) võtta osa koolis toimuvate huviringide tööst ja osaleda kooli üritustel;
3) teha kooli juhtkonnale põhjendatud ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
4) esindada kooli olümpiaadidel, võistlustel ning konkurssidel;
5) osaleda õpilasvahetusprogrammides;
6) pöörduda probleemide lahendamiseks ja abi saamiseks õpinõustaja, õpilasesinduse, klassijuhataja, hoolekogu ja kooli juhtkonna poole.

(2)    Õpilasel on kohustus:
1) õppida võimetekohaselt;
2) osaleda kõigis ettenähtud õppetundides;
3) käituda viisakalt ja eetiliselt nii koolis kui väljaspool kooli;
4) täita kodukorda ning teisi koolis kehtivaid kordasid;
5) alluda koolitöötajate korraldustele.

(3)    Õpilase täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud kooli kodukorra lisana „Õpilase
meelespea“.

§ 5 Koolitöötaja õigused ja kohustused
 
(1)    Koolitöötajal on õigus:
1) anda õpilastele seaduslikke korraldusi;
2) teha kooli juhtkonnale põhjendatud ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
3) osaleda kooli üritustel;
4) esindada kooli oma pädevuse piires.

(2) Koolitöötajal on kohustus:
1) tagada õppetööks sobiv õhkkond ning füüsiline keskkond;
2) käituda väärikalt ning olla igati õpilastele eeskujuks;
3) riietuda korrektselt vastavalt oma töö iseloomule;
4) täita kodukorda ning teisi koolis kehtivaid kordasid.

(3) Õpetajate täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud kooli kodukorra lisana „Õpetaja meelespea“.

§ 6 Lapsevanema õigused ja kohustused

(1)    Lapsevanemal on õigus:
1) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
2) olla informeeritud oma lapse õpitulemustest ning puudumistest;
3) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid ning pöörduda probleemide tekkimisel klassijuhataja,  õpinõustaja või kooli juhtkonna poole ning õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlus-küsimuste korral kooli hoolekogusse;
4) osaleda kooli üritustel;
5) osaleda rahuloluküsitlustes;
6) kandideerida kooli hoolekokku.

(2)    Lapsevanemal on kohustus:
1) lapsega seotud otsuseid tehes lähtuda eelkõige lapse heaolust;
2) luua lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
3) huvituda oma lapse käekäigust koolis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning olla pidevalt teadlik oma lapse õpitulemustest ning puudumistest;
4) osaleda lastevanemate koosolekul vähemalt üks kord aastas;
4¹) osaleda vajadusel koostöövestlusel;
5) käituda lugupidavalt teiste lastevanematega, oma lapse klassi- ja koolikaaslastega ning koolitöötajatega.

(3)    Lapsevanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud kooli kodukorra lisana „Lapsevanema meelespea“.

§ 7 Vilistlase õigused

Vilistlasel on õigus moodustada vilistlaskogu, osaleda selle töös ning kandideerida hoolekokku.


3. peatükk
Õppe- ja kasvatustöö

§ 8 Kooli päevakava

(1) Õppetunnid algavad koolis kell 8.00 ning kestavad üldjuhul 45 minutit, vahetund on üldjuhul
10 minutit ning söögivahetund vähemalt 20 minutit pikk.

(2) Tunniplaani teeb õpilasele teatavaks klassijuhataja. Tunniplaan on avalikustatud kooli veebilehel. Erakorralistest muudatustest teatab klassijuhataja.

(3) Konsultatsioonid toimuvad kokkuleppel õpetajaga.

(4) Järelevastamine toimub üldjuhul vähemalt kolmel päeval nädalas pärast ainetundide lõppu järelevastamise klassis või aineõpetaja juures.

(5) Informatsioon huvitegevuse kohta on avalikustatud kooli veebilehel ja kooli stendil. Täiendavalt saab õpilane teavet klassijuhatajalt, huvijuhilt ning ringijuhilt.

§ 9 Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine

(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

(2) Õpilane jõuab tundidesse õigeaegselt ning võtab aktiivselt osa kõikidest tundidest.

(3) Hilinemine on lubamatu. Pärast teist koolikella tundi tulijad on hilinejad.

(4) Õppetundidest puudumised registreeritakse e-päevikus. Täiendavalt saab lapsevanem informatsiooni oma lapse puudumiste kohta klassijuhatajalt.

(5) Õpilase puudumine tundidest ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega koduste ülesannete täitmisest.

(6) Õpilaste lubamine tundide ajal läbiviidavatele ja kooli juhtkonnaga kooskõlastatud õpilasüritustele toimub aineõpetajate ja klassijuhataja loal.

(7) Olümpiaadi piirkonnavooruks valmistuval õpilasel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.

§ 10 Puudumisest teavitamise kord

(1)    Õppetundidest puudumine on lubatud vaid mõjuvatel põhjustel.

(2)    Mõjuvad põhjused on:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
3) olulised perekondlikud põhjused;
4) juhtkonna loal kooli esindamine olümpiaadidel ja võistlustel.

(3)    Puudumisest teavitab lapsevanem või õpilane kooli ning vajadusel sööklat esimesel võimalusel.

(4) Õpilase pikema puudumise korral (alates 3. päevast) kodustel põhjustel esitab lapsevanem direktorile eelnevalt avalduse. Sellega võtavad õpilane ja lapsevanem endale kohustuse tagada läbivõetud õppematerjali ette- või järelevastamine.

§ 11 Hindamisest teavitamine
 
(1)    Hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekavas ning avalikustatud kooli veebilehel.

(2)    Õpilasel ja lapsevanemal on õigus saada teavet hinnete kohta e-koolist, aineõpetajatelt või klassijuhatajalt.

(3)    Vajadusel väljastab klassijuhataja hinnetelehe.

§ 12 Õppevahendite ja kooli ruumide kasutamine

(1)    Õpilane saab õpikud tasuta ning on kohustatud need õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel tagastama. Õpiku kadumisel või kahjustamisel hüvitab õpilane õpiku maksumuse vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale.

(2)    Vajalikud töövihikud ja – raamatud on õpilane kohustatud ostma, tasudes hiljemalt kahe kuu jooksul nende kättesaamisest.
 
(3)    Õpilasel on võimalus teha koopiaid ja paljundada õppetööks vajalikku materjali raamatukogus, tasudes selle eest vastavalt hinnakirjale.

(4)    Õpilane saab kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt kokkuleppele selle vara eest vastutava koolitöötajaga.

(5)    Õpilane on kohustatud täitma kooli ruumide kasutamise erinõudeid, kui need on kehtestatud. Erinõudeid tutvustab vastutav koolitöötaja.

§ 13 Õpilaspilet
 
(1)    Õpilaspilet on Türi Ühisgümnaasiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav fotoga dokument.

(2)    Igale Türi Ühisgümnaasiumi õpilasele väljastatakse tasuta õpilaspilet.

(3)    Õpilaspileti väljaandmise ja selle kehtivusaja pikendamise kinnitab kooli direktor allkirja ja kooli pitseriga.

(4)    Õpilaspileti kehtivust pikendatakse õppeaasta algul. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

(5)    Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või alaealise õpilase vanem kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi saamiseks.

(6)    Koolist lahkumisel tagastab õpilane koolile õpilaspileti.

4. peatükk
Motivatsioonisüsteem
Tunnustamine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

§ 14 Tunnustamise eesmärgid

(1)    Tunnustuse avaldamine on koolipoolne tänu ja kiitus õpilasele, kooli töötajale, lapse-vanemale, vilistlasele ja kooli toetajatele.

(2)    Tunnustusmeetmed

1. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjadega
1.1    Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea».
1.2    Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».
1.3    Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
1.4    Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 10. ja 11. klassi õpilasi, kelle antud õppeaasta kursuse- ja üleminekueksamihinnetest on vähemalt 90% hinnatud hindega „väga hea“ ja ülejäänud kursusehinded on hinnatud hinnetega „hea“ või „arvestatud“.
1.5    Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse gümnaasiumi lõpetamisel 12. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines ning nende õppeainete kooliastme hinne on „väga hea“.

2.  Kiitus direktori käskkirjaga
Kiitus direktori käskkirjaga on koolipoolne tunnustus, mis antakse välja kooli väärika esindamise eest. Õpilase tunnustamise korral teeb klassijuhataja vastava sissekande õpilase õpingu-raamatusse ja õpilasraamatusse.
    
3. Kiitus õppenõukogu otsusega
Kiitus õppenõukogus otsusega on koolipoolne tunnustus õpilasele, kelle õpitulemused õppeaasta lõpus on head või väga head ning kelle käitumine on eeskujulik või hea. Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja. Klassijuhataja teeb vastava sissekande õpilase õpingu-raamatusse ja õpilasraamatusse.

4. Diplom
Diplom on koolipoolne tunnustus koolipere liikmele väga heade saavutuste eest koolisisestel konkurssidel, viktoriinidel ja spordi- ning muudel võistlustel, mis antakse välja huvijuhi või üritust korraldava õpetaja ettepanekul.

5. Tänukiri
Tänukiri on koolipoolne tunnustus, mis antakse välja kooli õppenõukogu otsuse põhjal.

Tänukirjaga autasustatakse
1)    gümnaasiumi edukat lõpetajat;
2)    klassivälises töös eriti silmapaistvat õpilast;
3)    piirkondlikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja konkurssidel
edukalt osalenud õpilast ja tema juhendajat;
4)    koolile olulist abi osutanud isikut, asutust, organisatsiooni, lapsevanemat, koolitöötajat ja vilistlast.

6. Aukiri
Aukiri on koolipoolne tunnustus, mis antakse välja kooli õppenõukogu otsuse põhjal.

Aukirjaga autasustatakse:
1)    gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajat;
2)    rahvusvahelistel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja konkurssidel kooli edukalt osalenud õpilast ja tema juhendajat;
3)    koolile eriti suurt abi osutanud isikut, asutust, organisatsiooni, lapsevanemat ja vilistlast;
4)    teenekat koolitöötajat.

7. Kooli meene
Kooli meene antakse välja kooli juhtkonna nõusolekul:  
1)    maakondlikel olümpiaadidel 1.-3. koha saavutanud õpilasele;
2)    aasta lõikes väga häid tulemusi saavutanud või kooli korduvalt esindanud sportlasele;
3)    klassivälises töös või huvitegevuses silmapaistnud õpilasele;
4)    koolipere liikmele või kooli toetajale olulise panuse eest kooli maine kujundamisel.

8. Tänukaart
Tänukaart on koolipoolne tunnustus koolipere liikmele, kooli toetajale, kooli poolt korraldatud üritustel osalejale, mis antakse välja kooli juhtkonna nõusolekul.

9. Kooli auraamat
Kooli auraamatusse kantakse koolipere liige ja kooli toetaja erakordse panuse eest kooli arendamisel ning maine kujundamisel.

10. Tänuõhtu
Tänuõhtu on kooli tunnustamisüritus, kus antakse õppeaasta jooksul eriliselt silma paistnud  õpilastele stipendiumid kuues kategoorias: õppetöö, kaunid kunstid, sõnakunstid, sport, aktiivsus ja aasta vabatahtlik.  Õpilasesindus tunnustab parimat koolitöötajat ning juhtkond annab välja Kooli Sõbra tiitli.  

Õpilaste tunnustamiseks kasutatakse meetmeid 1-10.
Õpetajaid ja teisi koolitöötajaid tunnustatakse meetmetega 2, 4-10.
Vilistlasi on võimalik tunnustada meetmetega 4-10.

§ 15 Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

(1)    Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

(2)    Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja ajutise õppes osalemise keelu rakendamisel ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

    § 16 Tugimeetmed

(1)    Õpilase suhtes võib rakendada järgmisi tugimeetmeid:
1) vestlus klassijuhataja või aineõpetajaga;
2) nõustamine õpinõustaja juures;
3) vestlus õppealajuhataja või direktoriga;
4) kohustuslik konsultatsioonides osalemine;
5) õpiabiplaani või individuaalse õppekava rakendamine;
6) koostöövestluse läbiviimine;
7) tugispetsialisti teenuse osutamine.

(2)    Tugimeetmete rakendamisest teavitatakse õpilast ning vajadusel lapsevanemat.

§ 17 Mõjutusmeetmed

(1)    Õpilase suhtes võib rakendada järgmisi mõjutusmeetmeid:
1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
4) õpilasele tugiisiku määramine;
5) kirjalik noomitus;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine vanema nõusolekul;
10) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
11) ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva poolaasta jooksul) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

(2)    Kooli hoiulevõetud esemed (§17, punkt 6) on aineõpetaja valduses ning need tagastab õpetaja pärast ainetunni lõppu. Korduva rikkumise korral annab aineõpetaja esemed pärast tunni lõppu juhtkonna liikmele, kes tagastab need pärast koolipäeva lõppu.

(3)    Lõike 1 punktides 10 ja 11 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse piiratud teovõimega õpilase vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)    Ajutisest õppes osalemise keelust teavitatakse õpilast või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemat kirjalikult posti teel või allkirja vastu.

(5)    Vajadusel teavitatakse lapsevanemat ka muude mõjutusmeetmete rakendamisest.

5. peatükk
Õpilaste ja koolitöötajate turvalisus

§ 18 Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine

(1) Kool loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.

(2) Koolipere turvalisuse tagamiseks on kooli keelatud kaasa võtta ohtlikke aineid ning vahendeid.

(3) Kooli valvelauas olev töötaja võtab vastu majja sisenejad ning vajadusel juhendab nende liikumist majas.

(4) Kooli territooriumil viibivate joobes või suitsetavate isikute puhul pöördutakse vajadusel politsei esindaja poole.

(5) Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides teeb kool koostööd politseioperatsioonide läbiviimisel.

(6) Kooli ühisüritusi pildistatakse ning salvestatakse, teavitades sellest eelnevalt osalejaid. Õpilaste ja koolitöötajate nõusolekuta on keelatud fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine.

(7) Õpilaste ja koolitöötajate esemete kasutamine ja äravõtmine ilma omaniku loata on keelatud, välja arvatud kodukorra § 17 lõike 1 punkt 6 alusel.

(8) Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.

(9) Igal õppeaastal tutvustatakse õpilastele ja koolitöötajatele tuleohutusjuhendit, hädaolukorras tegutsemise plaani ning viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus.

(10) Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde.

§ 19 Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine

(1)    Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi korral pöördub õpilane viivitamatult
 lapsevanema või kooli töötaja poole juhtumi lahendamiseks.

(2)    Koolitöötaja teavitab turvalisust ohustavast juhtumist viivitamatult kooli juhtkonda.

(3)    Teatavaks saanud koolivägivalla juhtumitest on kõik koolipere liikmed kohustatud teavitama
 viivitamatult kooli juhtkonda.

(4)    Süütegudest teavitab kooli juhtkond politseid.

§ 20 Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumile reageerimine ning selle lahendamine

(1)    Hädaolukorras peab täitma koolis kehtestatud ohuolukorras käitumise eeskirju. Kui osutub vajalikuks, tuleb õpilastel väljuda organiseeritult koos õpetajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu.

(2)    Tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

(3)    Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel kasutatakse eelkõige kooli kodukorras ning seejärel muudes seadusandlikes aktides loetletud tugi- ja mõjutusmeetmeid.


Lisa 1
Türi Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

Õpilase meelespea

Türi Ühisgümnaasiumi õpilane:

•    esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
•    suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
•    on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
•    ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
•    kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid (nutiseadmeid vaid õpetaja korraldusel) ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
•    peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
•    märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
•    osaleb aktiivselt koolielus;
•    riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
•    suhtub heaperemehelikult kooli varasse;
•    käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;
•    järgib ohutusnõudeid.


Lisa 2
Türi Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

Õpetaja meelespea

Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja:

•    esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
•    tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust;
•    pühendub tunnis õpilastele ning teeb kõik endast oleneva, et tunnid oleksid omanäolised, huvitavad ning mitmekesised, kasutab tunnis aktiivõppemeetodeid;
•    tagab tunnis õppetööks sobiva õhkkonna ning jälgib, et kõik õpilased tegeleksid vaid tunnitööga;
•    kutsub tundide elavdamiseks ja õppekava elluviimiseks sobivaid külalislektoreid;
•    on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
•    teeb sissekanded toimunud tundide kohta e-kooli päevikusse sama päeva kella 18.00-ks;
•    kannab õpilaste hinded e-kooli päevikusse hiljemalt ühe nädala jooksul;
•    tagastab õpilastele parandatud kirjalikud tööd reeglina ühe nädala jooksul;
•    peab oluliseks koostööd ning osaleb aktiivselt koolielus;
•    märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis;
•    väärtustab enesetäiendamist.

Klassijuhataja meelespea


Türi Ühisgümnaasiumi klassijuhataja:

•    seisab hea klassi kui terviku kujunemise eest, juhendab ja suunab klassi igapäevast elu;
•    on kooli kontaktisikuks oma klassi õpilastele ja nende vanematele;
•    teavitab õpilasi ja lapsevanemaid koolitöö- ja õppekorraldusest;
•    annab tagasisidet lapsevanematele nende lapse õpitulemuste ja käitumise kohta;
•    viib läbi lastevanemate koosolekuid, individuaalseid vestlusi õpilaste ja lastevanematega;
•    korraldab lapsevanema ja aineõpetaja vahelisi kohtumisi, kui seda nõuab lapsevanem või aineõpetaja, kutsub vajadusel kokku oma klassi aineõpetajate nõupidamisi;
•    viib läbi klassijuhatajatunde ning üritusi klassile;
•    edastab kooli juhtkonnale informatsiooni õpilastelt ja lapsevanematelt koolielu puudutavates küsimustes;
•    võtab osa kooliüritustest, kus osaleb tema klass;
•    teeb ettepanekuid õpilaste tunnustamiseks ja mõjutusmeetmete rakendamiseks.


Lisa 3
Türi Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

Lapsevanema meelespea

Türi Ühisgümnaasiumi õpilase vanem või eestkostja:

•    lähtub lapsega seotud otsuseid tehes eelkõige lapse huvidest ning järgib Eesti Vabariigi lastekaitseseadust, perekonnaseadust ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadust;
•    teeb kooliga tihedat koostööd;
•    suhtub lugupidamisega teistesse lastevanematesse, oma lapse klassi- ja koolikaaslastesse ning koolitöötajatesse;
•    loob lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
•    saab teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
•    osaleb lastevanemate koosolekutel;
•    osaleb rahuloluküsitlustes;
•    huvitub oma lapse käekäigust koolis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning on teadlik oma lapse õpitulemustest ning puudumistest;
•    võib kandideerida kooli hoolekokku;
•    võib osaleda kooli üritustel;
•    võib teha kooli juhtkonnale ettepanekuid ning pöörduda probleemide tekkimisel klassi-juhataja, juhtivõpetaja, õpinõustaja või kooli juhtkonna poole ning õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogusse;
•    sagedaste tervislikel põhjustel puudumiste ja kehalisest kasvatusest vabastamise korral konsulteerib lapsevanem arstiga ning teavitab kooli asjaoludest, mis on vajalikud lapse heaoluks.

KEHTESTATUD
Türi Ühisgümnaasiumi
direktori 08.05.2018
käskkirjaga nr 95

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee