Valikkursused 2016/17

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab alates 2015/2016.õppeaastast iga gümnasist läbima kolme aasta  jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 7 kursust; rakendussuund vähemalt 13 kursust ja kunstisuund vähemalt 12 kursust. 

VALIKKURSUSED 2016 / 2017. õa

MATEMAATIKA  LAI  KURSUS

Loodus-reaalsuunas on matemaatika lai kursus kohustuslik, kunsti- ja rakendussuuna õpilased saavad valida laia (15 kursust) ja kitsa (9 kursust) kursuse vahel.

Tehes otsust  kitsa ja laia matemaatika vahel, peaks mõtlema eelkõige sellele, millisel alal tahetakse oma õpinguid pärast gümnaasiumi jätkata. Kitsa kursuse  läbimine võimaldab edasi õppida  aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

C-VÕÕRKEEL ( vene, saksa, hollandi, prantsuse, soome keel )

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime  igapäevase suhtlemisega.

C-võõrkeele õppimiseks on 3 aasta jooksul ette nähtud 6 kursust (10.klassis 2 kursust, 11.klassis 2 kursust ja 12.klassis 2 kursust)

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS  (1 kursus 10. klassis)

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks?

Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

NB! Rakendussuunas on psühholoogia kohustuslik kursus!

Miks on inimesed nii erinevad? Miks me tajume asju erinevalt? Miks meie tähelepanu hajub? Miks mõni meist võib oma mälule alati kindel olla, teine aga mitte? Millised õpistiilid sobivad mulle? Kas oma emotsioone on võimalik mõista ja juhtida?

Neile ja väga paljudele teistele küsimustele aitab vastuseid leida psühholoogia valikkursus.

AJALUGU   (2 kursust)

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat

Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad

2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu

Mida õpitakse?

 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

FILOSOOFIA (1 kursus)

Miks valida?

 • Et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet.
 • Et panna teisiti mõtlema.
 • Et osata integreerida erinevate teaduste(õppeainete) alaseid teadmisi.

Mida õpitakse?

 • Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
 • Tänapäeva filosoofia küsimused

-       eetika ja väärtusküsimused

-       küsimused teadmisest ja tõest

-       tahtevabaduse küsimused

-       olemise ja mitteolemise küsimused

VÄÄRTUSED MULTIKULTUURSES MAAILMAS (1 kursus)

Kursuse perspektiiv on Inimesena maailmas.

Õpitakse erinevaid väärtussüsteeme, kõlbelisi norme ja nende kriitilise analüüsimise oskust.

Olulisel kohal on:

 • lugupidamise kujundamine teiste inimeste ja humanistlike väärtuste vastu;
 • teiste inimeste, kultuuripärandi, religioonide, loomingu, looduse väärtustamine ja eelarvamustest vabanemine;
 • kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine;
 • asjakohase teabe kogumine ja selle analüüsimine, üldistuste tegemine;
 • isiklike väärtushoiakute reflekteerimine.

Meetoditest on tähtsal kohal: arutelud; rühmatööd; rollimängud ja nn uurimistöö (nt referaadid, esseed).

VÄITLUS ( 1 kursus)

Väitluskursuse eesmärgiks on õpetada teisi kuulama, ennast  selgelt ja sobivalt väljendama, veenvalt argumenteerima, oma seisukohti kaitsma ning  kriitiliselt mõtlema.

Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi ja avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, oskab koostada ja esitada eri liiki kõnesid, suudab tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni jälgida ning tagasisidet anda.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ( 2 kursust)

NB! Rakendussuunas on majandus ja ettevõtlus kohustuslik kursus!

Kursus annab ülevaate nii riigi kui ka perekonna majandamisest ja ettevõtluse alustest. Räägime sellest, milleks on vaja makse,   millal võtta laenu,  kuidas kirjutada äriplaani, kust saada raha ettevõtlusega  alustamiseks ja  veel paljudel  eluks vajalikel teemadel. Teeme ka praktilisi töid ja simulatsioonimänge ning  kutsume huvitavaid külalisi.

Soovi korral on võimalik teha oma õpilasfirma.

KIRJUTAMISE KEEL (1 kursus)

Vali kursus,

• et mõista erinevaid tekste;

• et luua ise tekste;

• et osata oma teksti parandada ja vajadusel selleks abi leida.

Kursus pakub võimalust

• koguda erinevate valdkondade tekstidest kirjutamisainest;

• arendada tekstide koostamise kaudu oma loovust;

• leida enda teksti toimetamiseks käepäraseid töövõtteid ja -vahendeid.

Igal kursusest osavõtjal valmib blogi, mille sissekanded on nii aktiivse osalemise märgiks kui ka jätkuvaks innustuseks tekstide loomisel.

Kursuslaste tagasiside:

 • „“Kirjutamise keel“ on kindlasti meeldejääv kursus. Eriti jääb ta meelde kui väga loominguline protsess nädalast nädalasse. Saab piisavalt lugeda, kirjutada, kuulata ja ei teki tunnet, et midagi oleks olnud liiga palju.“
 • „“Kirjutamise keel“ andis võimaluse loovkirjutamise arendamiseks. See oskus tuleb kasuks ka eksamil, kuna aitab välja tulla hetkedest, kus tundub, et mõtted on otsas. Kokkuvõttes andis see kursus mulle kindlustunnet eksamiks ning arendas kohapeal teksti väljamõtlemise oskust.“
 • Oli väga hea kirjutada oma mõtteid blogisse ja neid teistega jagada. Tunnid olid huvitavad, sest tegime alati midagi uut.“

RIIGIKAITSE (2 kursust 11. klassis)

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest.

Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu tundides ja 3-päevases laagris. Õpilased omandavad esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda. Riigikaitseõpetuse eesmärk on  kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

KARJÄÄRIÕPETUS ( 1 kursus 11. klassis)

Kursus aitab teadvustada oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist, arendab õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi, õpetab oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks tegutseda. Õpilane tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda.

KULINAARIA (2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tervislikust toitumisest ja arendada praktilisi kulinaariaalaseid teadmisi. Kursuse läbinu tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid ja oskab neid rakendada menüü koostamisel, oskab kasutada erinevaid köögiseadmeid ning oskab valmistada roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja ka ise katsetades. Ühiselt kaetakse laud ning degusteeritakse valmistatud roogasid.

NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks.

SPORT (2 kursust õppeaastas)

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid.

AVALIK ESINEMINE (1 kursus)

Kuidas saada jagu oma esinemishirmust? Kuidas kontrollida esinemise ajal  oma žeste? Kuidas kuulata? Kuidas anda tagasisidet? Kuidas vastata küsimustele? Kuidas oma avalikku esinemist ilmestada ja näitlikustada?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele saavad õpilased vastuse just sellel valikkursusel, mille eesmärgiks on õppida ennast kui avalikku esinejat tundma ja arendama. Eesmärgi saavutamise eelduseks on õpilase aktiivne ja osalemine õppetöös

ROBOOTIKA  (1 kursus)                                                    

   Kursuse käigus õpitakse:

 • tundma robootika põhitõdesid
 • looma LEGO Mindstorm EV3 robootikamudeleid
 • tundma erinevate andurite ehitust ning tööpõhimõtteid
 • kasutama ja programmeerima roboti juhtplokki
 •  andma robotile korraldusi erinevate ülesannete lahendamiseks  
 • töötama meeskonnana

KÄSITÖÖ ( 2 kursust)

Kursusel antakse teadmisi ja praktilisi oskusi erinevates käsitöötehnikates. Kursus annab õpilasele võimaluse individuaalseks loominguliseks arenguks, õpetab käelisi oskusi, arendab kunstitaju ja fantaasiat, pakub rõõmu loomisest ja isetegemisest.

PUUTÖÖ ( 2 kursust)

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

TERVISHOID ( 2 kursust soovitavalt 11.-12. klass)

Kursus avatakse koostöös Järvamaa haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, tervise-edendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare ja erakorralise meditsiiniga ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (nt rahvatants, koorilaul)
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee