Valikkursused 2018/2019

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab alates 2015/2016.õppeaastast iga gümnasist läbima kolme aasta  jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 7 kursust; rakendussuund vähemalt 12 kursust ja kunstisuund vähemalt 8 kursust.

VALIKKURSUSED 2018 / 2019. õa

MATEMAATIKA  LAI KURSUS

Loodus-reaalsuunas on matemaatika lai kursus kohustuslik, kunsti- ja rakendussuuna õpilased saavad valida laia (15 kursust) ja kitsa (9 kursust) kursuse vahel.

Tehes otsust  kitsa ja laia matemaatika vahel, peaks mõtlema eelkõige sellele, millisel alal tahetakse oma õpinguid pärast gümnaasiumi jätkata. Kitsa kursuse läbimine võimaldab edasi õppida aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

C-VÕÕRKEEL ( vene ja saksa keel)

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnastoime  igapäevase suhtlemisega.

C-võõrkeele õppimiseks on 3 aasta jooksul ette nähtud 6 kursust (10.klassis 2 kursust, 11.klassis 2 kursust ja 12.klassis 2 kursust).

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS  (1 kursus  11. klassis)

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks?

Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

VÄÄRTUSED MULTIKULTUURSES MAAILMAS (1 kursus)

Kursuse perspektiiv on Inimesena maailmas.

Õpitakse erinevaid väärtussüsteeme, kõlbelisi norme ja nende kriitilise analüüsimise oskust.

Olulisel kohal on:

 • lugupidamise kujundamine teiste inimeste ja humanistlike väärtuste vastu;
 • teiste inimeste, kultuuripärandi, religioonide, loomingu, looduse väärtustamine ja eelarvamustest vabanemine;
 • kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine;
 • asjakohase teabe kogumine ja selle analüüsimine, üldistuste tegemine;
 • isiklike väärtushoiakute reflekteerimine.

Meetoditest on tähtsal kohal: arutelud; rühmatööd; rollimängud ja nn uurimistöö (nt referaadid, esseed).

FILOSOOFIA (1 kursus)

Miks valida?

 • Et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet.
 • Et panna teisiti mõtlema.
 • Et osata integreerida erinevate teaduste(õppeainete) alaseid teadmisi.

Mida õpitakse?

 • Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
 • Tänapäeva filosoofia küsimused
 • eetika ja väärtusküsimused
 • küsimused teadmisest ja tõest
 • tahtevabaduse küsimused
 • olemise ja mitteolemise küsimused

 PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

Miks on inimesed nii erinevad? Miks me tajume asju erinevalt? Miks meie tähelepanu hajub? Miks mõni meist võib oma mälule alati kindel olla, teine aga mitte? Millised õpistiilid sobivad mulle? Kas oma emotsioone on võimalik mõista ja juhtida?

Neile ja väga paljudele teistele küsimustele aitab vastuseid leida psühholoogia valikkursus.

ÜLDAJALUGU   (2 kursust)

 1. kursus- Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat

Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad
 1. kursus- Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu

Mida õpitakse?

 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

 AASIAMAADE KULTUURI JA KUNSTI LUGU ( 1 kursus)

Kursus keskendub Aasiamaade ( India, Hiina, Jaapani, Indoneesia) traditsioonide ja kommete, ajaloo ja kaasaegse elu, kunsti ja muusika tutvustamisele. Muuhulgas räägitakse Jaapani aiakultuurist ja õpitakse igapäevaseid indiakeelseid suhtlusväljendeid.

RELIGIOONIÕPETUS  (2 kursust)

 1. kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik
 2.  kursus - Inimene ja religioon

Miks valida?

 • Et mõista keerulist maailma

      - religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;

      - religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi

      - haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid

 • Et eelarvamustest vabaneda
 • Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust …

Mida õpitakse?

 • 1. kursus - teadmised (maailma usundid)
 • 2. kursus -  probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika (usundite lugu Eestis)

VÄITLUS ( 1 kursus algajatele; 1 kursus edasijõudnutele)

Väitluskursuse eesmärgiks on õpetada teisi kuulama, ennast selgelt ja sobivalt väljendama, veenvalt argumenteerima, oma seisukohti kaitsma ning  kriitiliselt mõtlema.

Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi ja avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, oskab koostada ja esitada eri liiki kõnesid, suudab tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni jälgida ning tagasisidet anda.

TÜVITEKSTIDE JUURED ( 1 kursus)

Sünopsis

Meile kõigile meeldivad lood, olgu selleks looks kellegi huvitavalt räägitud kogemus, äsjavaadatud Hollywoodi kassahitt või arvutimäng. Lugudel on kombeks meid puudutada, sest igaühe meie elu on täis lugusid. Antiikaja inimestel ei olnud paberit ja pliiatsit - nad õpetasid oma lapsi lugudega. Igas loos oli sügav mõte, mille eesmärk oli kanda väärtust, kasvatada, õpetada, juhatada, mõtlema panna … Kuigi antiikaja tekstid kirjutati tuhandete aastate eest, peegelduvad toonased lood kaasaegseski kultuuris, keeles, kirjas, mõtteviisis ja eneseväljenduses. Üks selliseid antiikseid tekste, mis on mõjutanud kõigi aegade sõna-, filmi-, heli-, maali- ja muid kunstnikke ning keelekasutajaid ehk meid kõiki, on piibel.

Selle valikkursuse raames tutvume piibli saamisloo ja struktuuriga. Kursuse eesmärk on saada tuttavaks piiblilugudega, mida iga inimene võiks tunda ja teada. Uurime, kuidas on neid lugusid kasutanud kirjanikud ja maalikunstnikud, mil moel muusikasse valanud heliloojad. Õpime ka seda, kuidas on piibel mõjutanud eesti keelt, missuguseid piibliväljendeid me igapäevaselt kasutame ja missugustest lugudest nad pärinevad.

Mida sa saad?

Õpid lugema veidi vanemat eesti keelt.

Õpid tundma kümneid Euroopa kultuuri mõjutanud lugusid.

Õpid nägema seoseid eri kunstiliikide vahel - kirjandus, film, muusika, kujutav kunst.

Kogud tarkust, tegeledes terve aasta vältel ühe lugudelaekaga

INFOOTSING JA ALLIKAKRIITIKA(1 kursus)

Enamus inimesi alustab infootsingut internetist. Just sealt leiame võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju informatsiooni. Kuid me teame, et leitav ei ole alati usaldusväärne. Kuidas leida võimalikult täpselt meile vajalikku informatsiooni?

Sellel kursusel õpime:

 • kasutama erinevaid otsingumootoreid ja andmebaase;
 • kasutama  parima tulemuseni viivaid märksõnu;
 • kasutama loogikaoperaatoreid ja otsingufiltreid;
 • hindama info usaldusväärsust.                     Need on oskused, mis muutuvad eriti oluliseks uurimistöö kirjutamisel.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ( 2 kursust)

Kursus annab ülevaate nii riigi kui ka perekonna majandamisest ja ettevõtluse alustest. Räägime sellest, milleks on vaja makse,  millal võtta laenu,  kuidas kirjutada äriplaani, kust saada raha ettevõtlusega  alustamiseks ja  veel paljudel eluks vajalikel teemadel. Teeme ka praktilisi töid ja simulatsioonimänge ning  kutsume huvitavaid külalisi.

Soovi korral on võimalik teha oma õpilasfirma.

RIIGIKAITSE (2 kursust 11. klassis)

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest.

Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu tundides ja 3-päevases laagris. Õpilased omandavad esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda. Riigikaitseõpetuse eesmärk on  kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

KARJÄÄRIÕPETUS ( 1 kursus)

Kursus aitab teadvustada oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist, arendab õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi, õpetab oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks tegutseda. Õpilane tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda.

KULINAARIA (2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tervislikust toitumisest ja arendada praktilisi kulinaariaalaseid teadmisi. Kursuse läbinu tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid ja oskab neid rakendada menüü koostamisel, oskab kasutada erinevaid köögiseadmeid ning oskab valmistada roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja ka ise katsetades. Ühiselt kaetakse laud ning degusteeritakse valmistatud roogasid.

NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks.

TERVISHOID ( 2 kursust)

Kursus toimub koostöös Järvamaa haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, tervise-edendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

PRAKTILINE LOODUSE TUNDMINE

 Valikaine on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi ümbritseva looduse vastu. Läbi aasta tehakse tutvust erinevatesse eluslooduse riikidesse kuuluvate organismidega nii makro- kui ka mikrotasandil (vaatame loodust silmaga, luubiga ja mikroskoobiga). Valikaine läbinud õpilased tunnevad lihtsamini määratavaid taime-, looma- ja seeneliike ning oskavad kasutada valgusmikroskoopi. Valikaine lõpeb kevadise matkaga.

MAASTIKUKUJUNDUS ( 1 kursus)

Kursuse eesmärgiks on pakkuda välja ideid ja lahendusi, kuidas muuta ümbruskonda atraktiivsemaks, esteetilisemaks ning funktsionaalsemaks, arvestades nii koha eripära kui ka taustsüsteemi. Selle saavutamiseks visualiseerime ja planeerime erinevas mastaabis meie ümbruskonda (nii elamurajooni, avalikku linnaruumi, kui ka kodu- või kooliaeda).

Kursuse  raames arutame eri ajastute maastikukujunduse näidete üle nii Eestist kui mujalt maailmast, tutvume erinevate analüüsimeetoditega, mõistmaks meid ümbritsevat keskkonda.

KÄSITÖÖ ( 2 kursust)

Õmblemine

Õmblemisoskus annab võimaluse ellu viia oma huvitavad moeideed, õmmelda ainulaadseid ning täpselt selga sobivaid esemeid. Õpime süsteemselt kõike seda, milleta hästi õmmelda ei saa:  kangaste ja abimaterjalide tundmist, juurdelõikuse algtõdesid, õmblemise tehnoloogiat ja pressimise nippe. Õmbleme mõned lihtsad ja ka natuke keerulisemad esemed. Vaatame, kuidas töötab arvuti abil juhitav tikkimismasin.
Silmuskudumine

Kudumine on tore hobi, mis pakub loomingulist eneseteostust ja mediteerivat võimalust pingetest vabanemiseks. Tutvume silmuskudumise ajaloo ja tänapäevaste trendidega. Vaatame, kuidas valida kudumisvahendeid ja materjale ning õpime kuduma erinevaid koekirju. Kavandame ja koome ühed toredad sokid või põlvikud, moodsa salli või mütsi ning veelgi mõne eseme.

KERAAMIKA ( 1 KURSUS)  

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalustoma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks.                                                               Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

PUUTÖÖ ( 2 kursust)

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

FOTOGRAAFIA ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest.

Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.

Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid,  fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

KAAMERATÖÖ ( 1 KURSUS)

Kursuse eesmärgiks on omandada korrektse ja nauditava videopildi tegemise oskus ning tekitada huvi  kaameratöö kui võimaliku tulevase elukutse vastu.

Kursuse üldpõhimõte on õpetada kaamerakäsitlust, et õpilastel tekiks arusaam: töö kaameraga on erinevate aspektide kogum. Käsitletavad teemad kursusel: kompositsioon ja kadreering; valgus ja valgustus; rakurss ja suumimine; värvitasakaal ja montaažipõhimõtted; kaameratöö statiivilt ja õlalt; objektiivide erinevused ja nende vastav kasutus; operaatori kutse-eetika.

Kursuse toimumist on oma koos- ja kaastööga lubanud toetada Eesti Rahvusringhääling.

SPORT (2 kursust õppeaastas)

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering)
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee