Valikkursused 2017/2018

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab alates 2015/2016.õppeaastast iga gümnasist läbima kolme aasta jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 7 kursust; rakendussuund vähemalt 12 kursust ja kunstisuund vähemalt 8 kursust.

 VALIKKURSUSED 2017 / 2018. õa

 MATEMAATIKA LAI KURSUS

Loodus-reaalsuunas on matemaatika lai kursus kohustuslik, kunsti- ja rakendussuuna õpilased saavad valida laia (15 kursust) ja kitsa (9 kursust) kursuse vahel.

Tehes otsust kitsa ja laia matemaatika vahel, peaks mõtlema eelkõige sellele, millisel alal tahetakse oma õpinguid pärast gümnaasiumi jätkata. Kitsa kursuse läbimine võimaldab edasi õppida aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

 C-VÕÕRKEEL ( vene, saksa, hollandi, prantsuse, soome keel )

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime igapäevase suhtlemisega.

C-võõrkeele õppimiseks on 3 aasta jooksul ette nähtud 6 kursust (10.klassis 2 kursust, 11.klassis 2 kursust ja 12.klassis 2 kursust).

 

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS (1 kursus 10. -11. klass)

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks?

Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

 

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

NB! Rakendussuunas on psühholoogia kohustuslik kursus!

Miks on inimesed nii erinevad? Miks me tajume asju erinevalt? Miks meie tähelepanu hajub? Miks mõni meist võib oma mälule alati kindel olla, teine aga mitte? Millised õpistiilid sobivad mulle? Kas oma emotsioone on võimalik mõista ja juhtida?

Neile ja väga paljudele teistele küsimustele aitab vastuseid leida psühholoogia valikkursus.

 

AJALUGU (2 kursust)

 1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat

Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad
 1. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu

Mida õpitakse?

 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

 

FILOSOOFIA (1 kursus)

Miks valida?

 • Et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet.
 • Et panna teisiti mõtlema.
 • Et osata integreerida erinevate teaduste(õppeainete) alaseid teadmisi.

Mida õpitakse?

 • Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
 • Tänapäeva filosoofia küsimused
  • eetika ja väärtusküsimused
  • küsimused teadmisest ja tõest
  • tahtevabaduse küsimused
  • olemise ja mitteolemise küsimused 

VÄÄRTUSED MULTIKULTUURSES MAAILMAS (1 kursus)Õpitakse erinevaid väärtussüsteeme, kõlbelisi norme ja nende kriitilise analüüsimise oskust.

Olulisel kohal on:

  • Kursuse perspektiiv on Inimesena maailmas.
  • lugupidamise kujundamine teiste inimeste ja humanistlike väärtuste vastu;
  • teiste inimeste, kultuuripärandi, religioonide, loomingu, looduse väärtustamine ja eelarvamustest vabanemine;
  • kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine;
  • asjakohase teabe kogumine ja selle analüüsimine, üldistuste tegemine;
  • isiklike väärtushoiakute reflekteerimine.

Meetoditest on tähtsal kohal: arutelud; rühmatööd; rollimängud ja nn uurimistöö (nt referaadid, esseed).

 

RELIGIOONIÕPETUS (2 kursust)

NB! Kunstisuunas on religiooniõpetus kohustuslik kursus!

 1. kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik
 2. kursus - Inimene ja religioon

Miks valida?

 • Et mõista keerulist maailma

      - religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;

      - religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi

      - haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid

 • Et eelarvamustest vabaneda
 • Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust…

Mida õpitakse?

 • 1. kursus - teadmised (maailma usundid)
 • 2. kursus -       probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika(usundite lugu Eestis)

 

VÄITLUS ( 1 kursus)

Väitluskursuse eesmärgiks on õpetada teisi kuulama, ennast selgelt ja sobivalt väljendama, veenvalt argumenteerima, oma seisukohti kaitsma ning kriitiliselt mõtlema.

Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi ja avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, oskab koostada ja esitada eri liiki kõnesid, suudab tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni jälgida ning tagasisidet anda.

 

KIRJUTAMISE KEEL (1 kursus)

Vali kursus,

 • et mõista erinevaid tekste;
 • et luua ise tekste;
 • et osata oma teksti parandada ja vajadusel selleks abi leida.

Kursus pakub võimalust

 • koguda erinevate valdkondade tekstidest kirjutamisainest;
 • arendada tekstide koostamise kaudu oma loovust;
 • leida enda teksti toimetamiseks käepäraseid töövõtteid ja -vahendeid.

Igal kursusest osavõtjal valmib blogi, mille sissekanded on nii aktiivse osalemise märgiks kui ka jätkuvaks innustuseks tekstide loomisel.

 Kursuslaste tagasiside:

 • „“Kirjutamise keel“ on kindlasti meeldejääv kursus. Eriti jääb ta meelde kui väga loominguline protsess nädalast nädalasse. Saab piisavalt lugeda, kirjutada, kuulata ja ei teki tunnet, et midagi oleks olnud liiga palju.“
 • „“Kirjutamise keel“ andis võimaluse loovkirjutamise arendamiseks. See oskus tuleb kasuks ka eksamil, kuna aitab välja tulla hetkedest, kus tundub, et mõtted on otsas. Kokkuvõttes andis see kursus mulle kindlustunnet eksamiks ning arendas kohapeal teksti väljamõtlemise oskust.“
 • Oli väga hea kirjutada oma mõtteid blogisse ja neid teistega jagada. Tunnid olid huvitavad, sest tegime alati midagi uut.“

 

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ( 2 kursust)

NB! Rakendussuunas on majandus ja ettevõtlus kohustuslik kursus!

Kursus annab ülevaate nii riigi kui ka perekonna majandamisest ja ettevõtluse alustest. Räägime sellest, milleks on vaja makse,   millal võtta laenu, kuidas kirjutada äriplaani, kust saada raha ettevõtlusega alustamiseks ja veel paljudel eluks vajalikel teemadel. Teeme ka praktilisi töid ja simulatsioonimänge ning kutsume huvitavaid külalisi.

Soovi korral on võimalik teha oma õpilasfirma.

 

RIIGIKAITSE (2 kursust 11. klassis)

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest.

Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu tundides ja 3-päevases laagris. Õpilased omandavad esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda. Riigikaitseõpetuse eesmärk on kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

 

KARJÄÄRIÕPETUS ( 1 kursus 11. klassis)

Kursus aitab teadvustada oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist, arendab õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi, õpetab oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks tegutseda. Õpilane tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda.

 

KULINAARIA (2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tervislikust toitumisest ja arendada praktilisi kulinaariaalaseid teadmisi. Kursuse läbinu tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid ja oskab neid rakendada menüü koostamisel, oskab kasutada erinevaid köögiseadmeid ning oskab valmistada roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja ka ise katsetades. Ühiselt kaetakse laud ning degusteeritakse valmistatud roogasid.

NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks.

 

ROBOOTIKA (1 kursus)                                                    

   Kursuse käigu õpitakse:

 • tundma robootika põhitõdesid
 • looma LEGO Mindstorm EV3 robootikamudeleid
 • tundma erinevate andurite ehitust ning tööpõhimõtteid
 • kasutama ja programmeerima roboti juhtplokki
 •  andma robotile korraldusi erinevate ülesannete lahendamiseks  
 • töötama meeskonnana

 

PROGRAMMEERIMINE (1 kursus)

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.

Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

 

INIMENE JA ÕIGUS ( 1 kursus)                                                                    

Miks valida:

 • seaduse tundmist ja õigusest arusaamist läheb vaja igal elualal
 • omandatakse praktilisi oskusi: õpitakse seadust lugema, lepinguid koostama, vaideid esitama
 • arendatakse palju igapäevaeluks vajalikke oskusi - kriitilist mõtlemist, analüüsi, suhtlemist ja probleemide lahendamist

 

Mida õpitakse:

 • lühiülevaade õiguse ajaloost ning erinevate riikide õigusest
 • Eesti õigussüsteemi tutvustamine õigusharude kaupa
 • tutvumine võla-, haldus-, karistus-, asja-, töö- ja  perekonnaõigusega
 • õpitakse lahendama elulisi õigusprobleeme

 

 

KÄSITÖÖ ( 2 kursust)

Õmblemine

Õmblemisoskus annab võimaluse ellu viia oma huvitavad moeideed, õmmelda ainulaadseid ning täpselt selga sobivaid esemeid.

Õpime süsteemselt kõike seda, milleta hästi õmmelda ei saa: kangaste ja abimaterjalide tundmist, juurdelõikuse algtõdesid, õmblemise tehnoloogiat ja pressimise nippe.

Õmbleme mõned lihtsad ja ka natuke keerulisemad esemed. Vaatame, kuidas töötab arvuti abil juhitav tikkimismasin.

Silmuskudumine

Kudumine on tore hobi, mis pakub loomingulist eneseteostust ja mediteerivat võimalust pingetest vabanemiseks.                                                                                                  Tutvume silmuskudumise ajaloo ja tänapäevaste trendidega. Vaatame, kuidas valida kudumisvahendeid ja materjale ning õpime kuduma erinevaid koekirju. Kavandame ja koome ühed toredad sokid või põlvikud, moodsa salli või mütsi ning veelgi mõne eseme.

 

PUUTÖÖ ( 2 kursust)

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

 

TERVISHOID ( 2 kursust soovitavalt 11.-12. klass)

Kursus avatakse koostöös Järvamaa haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, tervise-edendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare ja erakorralise meditsiiniga ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

 

TÜVITEKSTIDE JUURED ( 1 kursus)

Sünopsis

Meile kõigile meeldivad lood, olgu selleks looks kellegi huvitavalt räägitud kogemus, äsjavaadatud Hollywoodi kassahitt või arvutimäng. Lugudel on kombeks meid puudutada, sest igaühe meie elu on täis lugusid. Antiikaja inimestel ei olnud paberit ja pliiatsit - nad õpetasid oma lapsi lugudega. Igas loos oli sügav mõte, mille eesmärk oli kanda väärtust, kasvatada, õpetada, juhatada, mõtlema panna … Kuigi antiikaja tekstid kirjutati tuhandete aastate eest, peegelduvad toonased lood kaasaegseski kultuuris, keeles, kirjas, mõtteviisis ja eneseväljenduses. Üks selliseid antiikseid tekste, mis on mõjutanud kõigi aegade sõna-, filmi-, heli-, maali- ja muid kunstnikke ning keelekasutajaid ehk meid kõiki, on piibel.

Selle valikkursuse raames tutvume piibli saamisloo ja struktuuriga. Kursuse eesmärk on saada tuttavaks piiblilugudega, mida iga inimene võiks tunda ja teada. Uurime, kuidas on neid lugusid kasutanud kirjanikud ja maalikunstnikud, mil moel muusikasse valanud heliloojad. Õpime ka seda, kuidas on piibel mõjutanud eesti keelt, missuguseid piibliväljendeid me igapäevaselt kasutame ja missugustest lugudest nad pärinevad.

Ka kursuse nimel võib olla oma lugu

Tüvitekstiks nimetatakse kõige olulisemaid tekste, ilukirjanduses omad, muusikaloos omad, kujutavas kunstis omad. Eesti kirjandusest sobib näitena nimetada “Tõde ja õigus”, “Külmale maale”, “Libahunt”, vene kirjandusest “Kuritöö ja karistus”, “Sõda ja rahu”, Ameerika kirjandusest “Vanamees ja meri”, “Kuristik rukkis”, “Tapamaja korpus viis”, prantsuse kirjandusest “Triumfikaar”, “Läänerindel muutuseta”... Enamik nimetatud tekstidest on servapidi seotud mõne piibliloo või -tekstiga, mis andiski tõuke kursuse nime sünniks: tüvel on kuskil juured. Neid juuri uurima asumegi.

Mida sa saad?

Õpid lugema veidi vanemat eesti keelt.

Õpid tundma kümneid Euroopa kultuuri mõjutanud lugusid.

Õpid nägema seoseid eri kunstiliikide vahel - kirjandus, film, muusika, kujutav kunst.

Kogud tarkust, tegeledes terve aasta vältel ühe lugudelaekaga.

 

INFOOTSING JA ALLIKAKRIITIKA (1 kursus)

Enamus inimesi alustab infootsingut internetist. Just sealt leiame võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju informatsiooni. Kuid me teame, et leitav ei ole alati usaldusväärne. Kuidas leida võimalikult täpselt meile vajalikku informatsiooni?

Sellel kursusel õpime:

 • kasutama erinevaid otsingumootoreid ja andmebaase;
 • kasutama  parima tulemuseni viivaid märksõnu;
 • kasutama loogikaoperaatoreid ja otsingufiltreid;
 • hindama info usaldusväärsust.

Need on oskused, mis muutuvad eriti oluliseks uurimistöö kirjutamisel.

SPORT (2 kursust õppeaastas)

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

 

ETTEVALMISTAMISEL ON VALIKKURSUSED:

 • ETIKETT
 • RUUMI- ja MAASTIKUKUJUNDUS

 

VALIKKURSUSENA arvestab kool

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (nt rahvatants, koorilaul)
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee