Õppetöö

ValikainedValikkursuste valiku põhimõtted

Teatis valikkursuse läbimisest

VALIKKURSUSED 2024/2025.õa

BIOLOOGIA PRAKTIKUM (1 kursus) Eda Koskor

Kursus on mõeldud 11. ja 12. klasside õpilastele. Kursus toetab gümnaasiumi riiklikus õppekavas läbitavaid teemasid praktiliselt. Õpitakse mikroskopeerimist, tehakse praktilisi töid, mis on seotud organismide keemilise koostisega, inimese füsioloogiaga, ökoloogiaga ja keskkonnakaitsega.

C-VÕÕRKEEL (saksa keel) (2 kursust) Leelo Kivirand

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime igapäevase suhtlemisega.

DEMOKRAATIA JA POLIITIKA (1 kursus) Kirke Perillus

Kursusel arutleme üheskoos ühiskondlikel teemadel. Tutvume võimu ja selle avaldumise vormidega meie igapäeva elus, poliitika põhiolemuse ja poliitilise osalusega ning käsitleme demokraatia olemust ja avaldumist tänapäeva ühiskonnas. Kursuse jooksul käsitleme nii teoreetilisi filosoofide vaateid kui ka paneme rõhku tänapäevala toimuvale praktilisele vaatele.

ETTEVALMISTUS ISESEISVAKS ELUKS (1 kursus) Rutt Olesk

Kursuse eesmärgiks on valmistada noor ette iseseisvaks eluks. Kursuse jooksul tegeletakse teemadega, kuidas hoolitseda oma kodu, ümbruse ja iseenda eest (nt parandada rõivad, kuidas valida toiduaineid, keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlikkus, koristamine, aiandus, jne). Kursus on praktilistel tegevustel põhinev.

FILOSOOFIA (1 kursus) Anne-Ly Seljama

Kursus võiks valida, et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet. Lisaks see kursus paneb sind teisiti mõtlema ning aitab osata integreerida erinevate teaduste (õppeainete) alaseid teadmisi. Sellel kursusel tehakse sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse. Lisaks arutatakse tänapäeva filosoofilistel küsimustel (eetika ja väärtusküsimused; küsimused teadmisest ja tõest; tahtevabaduse küsimused; olemise ja mitteolemise küsimused).

FLORISTIKA (2 kursust)               

Floristika arendab õpilasel loovust, fantaasiat, värvi tunnetust, oskuse panna kokku sobima erinevaid materjale ja õpetab taimedega töötama ning loodust vaatama hoopis teise nurga alt. Lisaks sellele pakub lilleseadmine võimaluse suurendada ilumeelt ja tunnetust. Taimse materjaliga tegelemine on rahustav ja stressi maandav. Kursus annab osalejale algteadmised floristikast ning oskused kaunistada ruume erinevate tähtpäevade puhul. Lilleseade sobib väga hästi inimesele, kes soovib näha kohe tulemust. 

FOTOGRAAFIA (1 kursus)                      

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest. Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid, fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

ILU JA TERVIS (1 kursus)

Kursus annab vastuse küsimustele: kuidas õigesti hooldada oma juukseid, nahka, küüsi? Kuidas tulla toime erinevate nahaprobleemidega? Miks peaks kasutama looduskosmeetika tooteid? Millised on jumestamise põhireeglid? Kas teha tätoveering või mitte?

Tunde viivad läbi erialaspetsialistid – juuksur, kosmeetik, maniküürija, pediküürija, nahaarst.

INGLISE KEELE EKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS (1 kursus) Aet Sarv

Kursus võtab põhjalikult läbi kõik eksamil esinevad ülesandetüübid ja nende tegemiseks vajaliku grammatika, osaliselt ka sõnavara.  

INGLISE KEELE RAUDVARA (1 kursus) Aet Sarv

Kursusel korratakse üle olulised grammatika reeglid, mis on aluseks gümnaasiumis õpitavale õppekavale.

INVESTEERIMINE (1 kursus) Aave Päeva

NB! Osalemise eelduseks on vanus vähemalt 18 või 2024. aasta jooksul 18-aastaseks saamine.

Kursuse eesmärgiks on toetada noorte suurt huvi investeerimise vastu ja on suunatud algajatele. Kursuse käigus omandavad õpilased investeerimise põhialused, saavad aru investeerimisega seotud riskidest, avavad investeerimiskonto ja alustavad investeerimisega. Kursuse jooksul  jälgitakse ning analüüsitakse turgudel erinevates varaklassides toimuvat, tutvutakse investeerimisraamatute ja -blogide ning podcastidega. Lisaks õpitakse investeerimistulude deklareerimist.

HK UNICORN SQUAD PRO (1 kursus) Leelia Karu

“E-poe loomine - ideest teostuseni”.

NB! Kursus on mõeldud ainult tüdrukutele!

Unicorn Squad PRO e-poe kursuse eesmärgiks on anda õpilastele praktilisi oskusi e-poe loomise valdkonnas, aidates mõista e-kaubanduse põhimõtteid ja praktilisi aspekte. Arendada õpilaste loovust ja ettevõtlikkust, julgustades välja mõtlema ja realiseerima oma e-poe kontseptsiooni. Kursus hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi, sealhulgas WordPressi ja WooCommerce kasutamist, veebikujundust ning brändi ehitamist.

Kursuse õppemaht on 35 akadeemilist tundi, millest 20 kontakttundi (10x1,5) toimuvad kooli arvutiklassis ja 15 tundi on planeeritud õpilaste iseseisvaks tööks.

KARJÄÄRIÕPETUS (1 kursus) Katrin Puusepp

Kursus on mõeldud 11. ja 12. klassi õpilastele.

Kursus aitab arendada oma elu kujundamise oskusi. Kursuse jooksul analüüsitakse enda väärtusi, võimeid, oskusi ja huvisid; uuritakse haridus- ja töömaailma võimalusi; planeeritakse edasisi samme oma eesmärkide saavutamiseks; uuritakse võimalusi, kuidas oma eesmärke saavutada.

Kursus on praktiline, st tehakse erinevaid tegevusi (karjäärimängud, miniprojektid, analüüsid, vestlusringid jpm) ja kaasatakse külalisi, et kinnistada teadmisi ja oskusi, mille abil on oma karjääri planeerimine ja elu kujundamine pingevabam ja süsteemsem.

KERAAMIKA (2 kursust)              

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks. Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

KOKANDUS JA KEEMIA (1 kursust) Rutt Olesk

Kursuse eesmärgiks on avada toidu valmistamise ja valmimise protsesside keemiline sisu. Uurida  miks ja kuidas muutused toimuvad, milline on toiduainete keemiline koostis ning osata seostada toiduainete koostist nende koostisosade omadustega. Kursus arendab ka meeskonnatöö oskusi, oskust kavandada tegevusi ja hinnata tulemusi.
Kursus on õpilastele, kes on huvitatud toitude valmistamisest ning tahavad teada, miks ja kuidas erinevad protsessid mõjutavad võimalikku lõpptulemust. Valmistame roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja uurime missugused keemilised reaktsioonid seejuures toimuvad. Ühiselt katame laua ja degusteerime valmistatud roogasid.
NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

LASTEHOID (1 kursus) Türi Lasteaed

Kursus toimub koostöös Türi Lasteaiaga. Kas sina tead, kuidas toimib lasteaiaelu ja milline on päriselt lasteaiaõpetaja töö? Kas jagad arvamust, et üks väike laps peab kasvama loovas ja mängulises keskkonnas? Kui need küsimused sind kõnetavad ja panevad vastusele mõtlema, siis on see valikaine sinule! See annab sulle esmased teadmised, kuidas olla lasteaias muutuste looja, kuidas toetada õpetajana mudilaste turvalist lapsepõlve, kuidas luua sisukaid õppetegevusi ja kuidas olla hea meeskonnaliige. Valikainet rikastab võimalus saada teadmisi päris lasteaiakeskkonnas otse praktikutelt, õppides nii lastelt kui õpetajatelt.
Türi Lasteaed pakub sulle võimalust õppida viis koolipäeva lasteaias. Valikaine arvestuse saad sooritada praktilise tööna (vahva ühisüritus lasteaiale või sinu poolt planeeritud hommikune õppetegevus rühmas) või testina.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS (2 kursust) Aave Päeva

Esimeses kursuses vaatame üle majanduse toimimise põhitõed ja olulised mõisted. Põhjalikumalt peatume  igapäevaelus hästi toimetulekuks vajalikel teemadel. Räägime rahaasjade planeerimisest, tarbimisest, laenamisest, maksude maksmisest, pensionisüsteemist, investeerimisest  ja enda tuleviku majanduslikust kindlustamisest. Teises kursuses peatume rohkem ettevõtlusega seotud teemadel. Vaatame, milliseid ettevõtteid ja kuidas saab Eestis luua, kuidas leida äriideed, kust saada alustamiseks raha ja kuidas kirjutada äriplaani.

Kõigil soovijatel on võimalik katsetada turvalises keskkonnas ettevõtlusega ja teha oma õpilasfirma.

PRAKTILINE LOODUSE TUNDMINE (1 kursus) Eda Koskor

Valikaine on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi ümbritseva looduse vastu. Läbi aasta tehakse tutvust erinevatesse eluslooduse riikidesse kuuluvate organismidega nii makro- kui ka mikrotasandil (vaatame loodust silmaga, luubiga ja mikroskoobiga). Valikaine läbinud õpilased tunnevad lihtsamini määratavaid taime-, looma- ja seeneliike ning oskavad kasutada valgusmikroskoopi. Valikaine lõpeb kevadise matkaga.

PROGRAMMEERIMINE (1 kursus)       

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

Psühholoogia on teadusena üldsusele mõistatuslik ja ähmane valdkond. Kuigi järjest enam on psühholoogia osa igapäevaelust, on siiski keeruline vastata küsimusele, mis see psühholoogia on, mida psühholoogid oma kabinettides päriselt teevad ja mida mina indiviidina sellest teadma peaks/teada võiks. Psühholoogia aita(b)! valikkursuse eesmärgiks on anda nii teoreetilised teadmised valdkonnast (aju ja närvisüsteem, aistingud, taju, teadvus, õppimine, mälu, mõtlemine, intelligentsus, motivatsioon, emotsioonid, isiksus jne) kui praktilised oskused, kuidas neid teadmisi enda tundmaõppimisel ja juhtimisel, teiste mõistmisel ning seltskonnas toime tulemisel ära kasutada. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ja julgevad endasse vaadata, on valmis ennast avama ja analüüsima ning katsetama, kas saan ja tahan muuta. 

PUUTÖÖ (2 kursust) Urmas Haug

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

PÄÄSTE JA KODANIKU TURVALISUS (1 kursus)

Kursus toimub koostöös Päästeametiga ja vabatahtlike päästjatega. Kursuse eesmärgiks on kasvatada teadlik kodanik, kes oskab ohuolukorras käituda ja tegutseda vastavalt olukorrale. Teemad, mida käsitletakse: ellujäämine, ohuolukorrad, vabatahtlik pääste, tuletõrjesport, päästeametnike argipäev jne.

RAHATARKUS (1 kursus) Carmen Soomer, Jaana Söörd

Kursus toimub koostöös Swedbank spetsialistidega ja annab teadmisi teadlike rahaliste otsuste tegemise kohta. Kursuse käigus käsitletavad teemad on näiteks ajajuhtimine, eelarve koostamine, investeerimine, laenu võtmine, liising, võlanõustamine, pärimine ja finantskelmus. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas noored tööturul paremini hakkama saaks ning külastatakse erineva suuruse ja tegevusega ettevõtteid.

RELIGIOONIÕPETUS (2 kursust) Anne-Ly Seljama

NB! Kunstisuunal on religiooniõpetuse kursus kohustuslik!

Kursus aitab mõista, et religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid; kuidas religioonid mõjutavad olulisi maailma sündmusi; mida haritud inimesed ei saa lubada, kui ei tea usundeid ja tavasid. Esimesel kursusel õpitakse erinevaid maailma usundeid. Teisel kursusel räägitakse usundimaaila suurtest probleemidest ja usundiloost Eestis.

SPORT (2 kursust) Kaarel Kallas

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt heas vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel. Erinevate sportmängude reeglite, individuaalse mängutehnika, meeskonna mängutaktika mõtestamine ja praktiseerimine erinevates mängusituatsioonides. 

SUURBRITANNIA KULTUURILUGU (1 kursus) Aet Sarv

Kursus annab ülevaate Ühendkuningriigi kultuurist, puudutades olulist geograafiast ja ajaloost. Kursus on inglise keeles,  praktiline, lõimitud ajaloo, geograafia, kirjanduse, muusika ja kunstiga. Kursus lõpeb võimalusel reisiga Inglismaale. Käsitletavad teemad:

 • mõisted, sümbolid, stereotüübid;
 • riiklik korraldus ja tähtsamad valitsejad; 
 • Inglismaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kuninglik perekond;
 • Šotimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised:
 • Iirimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • Wales, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kirjandus ja muusika;
 • pühad;
 • igapäevaelu ilmingud (raha- ja mõõtühikud, söök-jook, transport, brändid jne).

SÜNDMUSKORRALDUS (2 kursust) Türi Kultuurikeskus

Valikaines omandab õpilane esmased teadmised sündmuste korraldamisest, selleks käiakse läbi kõik aspektid eduka sündmuse ette valmistamiseks ja läbiviimiseks ning analüüsitakse neid. Õpitakse lavalist liikumist ja esinemisoskust ning antakse algteadmised reklaamist ja turundusest, lavatehnikast, kujundusest ning rahaliste vahendite planeerimisest. Kursus toimub koostöös Türi Kultuurikeskusega, võimalusel külastatakse ka teisi kultuuriasutusi.

Kursusel osalejad korraldavad grupitööna valitud sündmuse Türi vallas. Lõpphinne kujuneb ürituse ettevalmistamise, läbiviimise, aruande ja juhendaja analüüsi alusel.

TEADLIK SPORTIMINE (1 kursus) Kaarel Kallas, Järvamaa Haigla

Valikkursuse eesmärgiks on anda teadmisi järgmistes valdkondades:

 • teadlik treenimine ja treeningute analüüs;
 • oma keha teadlik ja efektiivne kasutamine treenimisel;
 • vigastuste vältimine treenimisel;
 • massaaži ja teipimise kasutegur;
 • endale sobiva toitumiskava koostamine; 
 • spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

TERVISHOID (2 kursust) Järvamaa Haigla

Kursus toimub koostöös Järvamaa Haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, terviseedendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

TÜG-LAPSED (1 kursus)             

TÜG-laste gümnaasium on valikaine, kus gümnasistid viivad kord kuus läbi ühe tunni 5-7aastastele mudilastele. Gümnasistid valmistavad ühe- või paarikaupa ette tunni, mis viiakse läbi kogu grupiga. Gümnaasiumi õppekavas olevad ained viiakse läbi arvestades „õpilaste“ vanusega.

Aine läbimiseks tuleb:

 • osaleda ühes kontakttunnis kuus;
 • ette valmistada ja läbi viia vähemalt üks tund (olenevalt aines osalejate arvust) mudilastele.

TÜGi NOORTEKOOR (1 või 2 kursust)

Kursuse Noortekoor töövormideks on koorilaulu tund, laululaager, nädalalõpu proov, laulupeo eelproov. Kursuse eesmärk on laululise hingamistehnika omandamine, muusikalise kirjaoskuse, vokaalse võimekuse, diktsiooni arendamine. Kursuse vältel omandatakse nii eesti kui ka lääne autorite kooriloomingut. Oma kooli, Türi valla üritustel ja laulupidudel üles astudes saadakse esinemispraktikat.

2023. aasta noorte laulupeo eel omistati Türi Ühisgümnaasiumi noortekoorile ettelaulmisel I kategooria.

VÄITLUS (1 kursus) Aave Päeva

Väitluskursuse eesmärgiks on avardada silmaringi ja arendada kõnelemisoskust. Kursuse jooksul õpitakse ennast paremini väljendama, oma seisukohti põhjendama ning kriitiliselt mõtlema. Väitlusteemadeks valime ühiskonnas aktuaalsed probleemid ja uudised ning tegeleme väitlusega kolm poolt (jaatus) ja kolm vastu (eitus)  formaadis. Lisaks teeme rolli- ja situatsioonimänge, et arendada suhtlemisoskust ja võimet erinevates sotsiaalsetes olukordades hästi hakkama saada.

Huvi korral toimub ka väitluse jätkukursus edasijõudnutele.

ÜLDAJALUGU (2 kursust) Aave Päeva, Anne-Ly Seljama

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 
Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad

2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 

 • Mida õpitakse?
 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj 
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

VALIKKURSUSENA  arvestab kool:

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel;
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades;
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering);
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses;
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus (ühes valdkonnas, näiteks muusika, sport, kunst,  maksimaalselt 2 kursust gümnaasiumi jooksul).

 

 

Valikkursuste valiku põhimõtted

Teatis valikkursuse läbimisest

VALIKKURSUSED 2024/2025.õa

BIOLOOGIA PRAKTIKUM (1 kursus) Eda Koskor

Kursus on mõeldud 11. ja 12. klasside õpilastele. Kursus toetab gümnaasiumi riiklikus õppekavas läbitavaid teemasid praktiliselt. Õpitakse mikroskopeerimist, tehakse praktilisi töid, mis on seotud organismide keemilise koostisega, inimese füsioloogiaga, ökoloogiaga ja keskkonnakaitsega.

C-VÕÕRKEEL (saksa keel) (2 kursust) Leelo Kivirand

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime igapäevase suhtlemisega.

DEMOKRAATIA JA POLIITIKA (1 kursus) Kirke Perillus

Kursusel arutleme üheskoos ühiskondlikel teemadel. Tutvume võimu ja selle avaldumise vormidega meie igapäeva elus, poliitika põhiolemuse ja poliitilise osalusega ning käsitleme demokraatia olemust ja avaldumist tänapäeva ühiskonnas. Kursuse jooksul käsitleme nii teoreetilisi filosoofide vaateid kui ka paneme rõhku tänapäevala toimuvale praktilisele vaatele.

ETTEVALMISTUS ISESEISVAKS ELUKS (1 kursus) Rutt Olesk

Kursuse eesmärgiks on valmistada noor ette iseseisvaks eluks. Kursuse jooksul tegeletakse teemadega, kuidas hoolitseda oma kodu, ümbruse ja iseenda eest (nt parandada rõivad, kuidas valida toiduaineid, keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlikkus, koristamine, aiandus, jne). Kursus on praktilistel tegevustel põhinev.

FILOSOOFIA (1 kursus) Anne-Ly Seljama

Kursus võiks valida, et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet. Lisaks see kursus paneb sind teisiti mõtlema ning aitab osata integreerida erinevate teaduste (õppeainete) alaseid teadmisi. Sellel kursusel tehakse sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse. Lisaks arutatakse tänapäeva filosoofilistel küsimustel (eetika ja väärtusküsimused; küsimused teadmisest ja tõest; tahtevabaduse küsimused; olemise ja mitteolemise küsimused).

FLORISTIKA (2 kursust)               

Floristika arendab õpilasel loovust, fantaasiat, värvi tunnetust, oskuse panna kokku sobima erinevaid materjale ja õpetab taimedega töötama ning loodust vaatama hoopis teise nurga alt. Lisaks sellele pakub lilleseadmine võimaluse suurendada ilumeelt ja tunnetust. Taimse materjaliga tegelemine on rahustav ja stressi maandav. Kursus annab osalejale algteadmised floristikast ning oskused kaunistada ruume erinevate tähtpäevade puhul. Lilleseade sobib väga hästi inimesele, kes soovib näha kohe tulemust. 

FOTOGRAAFIA (1 kursus)                      

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest. Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid, fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

ILU JA TERVIS (1 kursus)

Kursus annab vastuse küsimustele: kuidas õigesti hooldada oma juukseid, nahka, küüsi? Kuidas tulla toime erinevate nahaprobleemidega? Miks peaks kasutama looduskosmeetika tooteid? Millised on jumestamise põhireeglid? Kas teha tätoveering või mitte?

Tunde viivad läbi erialaspetsialistid – juuksur, kosmeetik, maniküürija, pediküürija, nahaarst.

INGLISE KEELE EKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS (1 kursus) Aet Sarv

Kursus võtab põhjalikult läbi kõik eksamil esinevad ülesandetüübid ja nende tegemiseks vajaliku grammatika, osaliselt ka sõnavara.  

INGLISE KEELE RAUDVARA (1 kursus) Aet Sarv

Kursusel korratakse üle olulised grammatika reeglid, mis on aluseks gümnaasiumis õpitavale õppekavale.

INVESTEERIMINE (1 kursus) Aave Päeva

NB! Osalemise eelduseks on vanus vähemalt 18 või 2024. aasta jooksul 18-aastaseks saamine.

Kursuse eesmärgiks on toetada noorte suurt huvi investeerimise vastu ja on suunatud algajatele. Kursuse käigus omandavad õpilased investeerimise põhialused, saavad aru investeerimisega seotud riskidest, avavad investeerimiskonto ja alustavad investeerimisega. Kursuse jooksul  jälgitakse ning analüüsitakse turgudel erinevates varaklassides toimuvat, tutvutakse investeerimisraamatute ja -blogide ning podcastidega. Lisaks õpitakse investeerimistulude deklareerimist.

HK UNICORN SQUAD PRO (1 kursus) Leelia Karu

“E-poe loomine - ideest teostuseni”.

NB! Kursus on mõeldud ainult tüdrukutele!

Unicorn Squad PRO e-poe kursuse eesmärgiks on anda õpilastele praktilisi oskusi e-poe loomise valdkonnas, aidates mõista e-kaubanduse põhimõtteid ja praktilisi aspekte. Arendada õpilaste loovust ja ettevõtlikkust, julgustades välja mõtlema ja realiseerima oma e-poe kontseptsiooni. Kursus hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi, sealhulgas WordPressi ja WooCommerce kasutamist, veebikujundust ning brändi ehitamist.

Kursuse õppemaht on 35 akadeemilist tundi, millest 20 kontakttundi (10x1,5) toimuvad kooli arvutiklassis ja 15 tundi on planeeritud õpilaste iseseisvaks tööks.

KARJÄÄRIÕPETUS (1 kursus) Katrin Puusepp

Kursus on mõeldud 11. ja 12. klassi õpilastele.

Kursus aitab arendada oma elu kujundamise oskusi. Kursuse jooksul analüüsitakse enda väärtusi, võimeid, oskusi ja huvisid; uuritakse haridus- ja töömaailma võimalusi; planeeritakse edasisi samme oma eesmärkide saavutamiseks; uuritakse võimalusi, kuidas oma eesmärke saavutada.

Kursus on praktiline, st tehakse erinevaid tegevusi (karjäärimängud, miniprojektid, analüüsid, vestlusringid jpm) ja kaasatakse külalisi, et kinnistada teadmisi ja oskusi, mille abil on oma karjääri planeerimine ja elu kujundamine pingevabam ja süsteemsem.

KERAAMIKA (2 kursust)              

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks. Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

KOKANDUS JA KEEMIA (1 kursust) Rutt Olesk

Kursuse eesmärgiks on avada toidu valmistamise ja valmimise protsesside keemiline sisu. Uurida  miks ja kuidas muutused toimuvad, milline on toiduainete keemiline koostis ning osata seostada toiduainete koostist nende koostisosade omadustega. Kursus arendab ka meeskonnatöö oskusi, oskust kavandada tegevusi ja hinnata tulemusi.
Kursus on õpilastele, kes on huvitatud toitude valmistamisest ning tahavad teada, miks ja kuidas erinevad protsessid mõjutavad võimalikku lõpptulemust. Valmistame roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja uurime missugused keemilised reaktsioonid seejuures toimuvad. Ühiselt katame laua ja degusteerime valmistatud roogasid.
NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

LASTEHOID (1 kursus) Türi Lasteaed

Kursus toimub koostöös Türi Lasteaiaga. Kas sina tead, kuidas toimib lasteaiaelu ja milline on päriselt lasteaiaõpetaja töö? Kas jagad arvamust, et üks väike laps peab kasvama loovas ja mängulises keskkonnas? Kui need küsimused sind kõnetavad ja panevad vastusele mõtlema, siis on see valikaine sinule! See annab sulle esmased teadmised, kuidas olla lasteaias muutuste looja, kuidas toetada õpetajana mudilaste turvalist lapsepõlve, kuidas luua sisukaid õppetegevusi ja kuidas olla hea meeskonnaliige. Valikainet rikastab võimalus saada teadmisi päris lasteaiakeskkonnas otse praktikutelt, õppides nii lastelt kui õpetajatelt.
Türi Lasteaed pakub sulle võimalust õppida viis koolipäeva lasteaias. Valikaine arvestuse saad sooritada praktilise tööna (vahva ühisüritus lasteaiale või sinu poolt planeeritud hommikune õppetegevus rühmas) või testina.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS (2 kursust) Aave Päeva

Esimeses kursuses vaatame üle majanduse toimimise põhitõed ja olulised mõisted. Põhjalikumalt peatume  igapäevaelus hästi toimetulekuks vajalikel teemadel. Räägime rahaasjade planeerimisest, tarbimisest, laenamisest, maksude maksmisest, pensionisüsteemist, investeerimisest  ja enda tuleviku majanduslikust kindlustamisest. Teises kursuses peatume rohkem ettevõtlusega seotud teemadel. Vaatame, milliseid ettevõtteid ja kuidas saab Eestis luua, kuidas leida äriideed, kust saada alustamiseks raha ja kuidas kirjutada äriplaani.

Kõigil soovijatel on võimalik katsetada turvalises keskkonnas ettevõtlusega ja teha oma õpilasfirma.

PRAKTILINE LOODUSE TUNDMINE (1 kursus) Eda Koskor

Valikaine on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi ümbritseva looduse vastu. Läbi aasta tehakse tutvust erinevatesse eluslooduse riikidesse kuuluvate organismidega nii makro- kui ka mikrotasandil (vaatame loodust silmaga, luubiga ja mikroskoobiga). Valikaine läbinud õpilased tunnevad lihtsamini määratavaid taime-, looma- ja seeneliike ning oskavad kasutada valgusmikroskoopi. Valikaine lõpeb kevadise matkaga.

PROGRAMMEERIMINE (1 kursus)       

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

Psühholoogia on teadusena üldsusele mõistatuslik ja ähmane valdkond. Kuigi järjest enam on psühholoogia osa igapäevaelust, on siiski keeruline vastata küsimusele, mis see psühholoogia on, mida psühholoogid oma kabinettides päriselt teevad ja mida mina indiviidina sellest teadma peaks/teada võiks. Psühholoogia aita(b)! valikkursuse eesmärgiks on anda nii teoreetilised teadmised valdkonnast (aju ja närvisüsteem, aistingud, taju, teadvus, õppimine, mälu, mõtlemine, intelligentsus, motivatsioon, emotsioonid, isiksus jne) kui praktilised oskused, kuidas neid teadmisi enda tundmaõppimisel ja juhtimisel, teiste mõistmisel ning seltskonnas toime tulemisel ära kasutada. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ja julgevad endasse vaadata, on valmis ennast avama ja analüüsima ning katsetama, kas saan ja tahan muuta. 

PUUTÖÖ (2 kursust) Urmas Haug

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

PÄÄSTE JA KODANIKU TURVALISUS (1 kursus)

Kursus toimub koostöös Päästeametiga ja vabatahtlike päästjatega. Kursuse eesmärgiks on kasvatada teadlik kodanik, kes oskab ohuolukorras käituda ja tegutseda vastavalt olukorrale. Teemad, mida käsitletakse: ellujäämine, ohuolukorrad, vabatahtlik pääste, tuletõrjesport, päästeametnike argipäev jne.

RAHATARKUS (1 kursus) Carmen Soomer, Jaana Söörd

Kursus toimub koostöös Swedbank spetsialistidega ja annab teadmisi teadlike rahaliste otsuste tegemise kohta. Kursuse käigus käsitletavad teemad on näiteks ajajuhtimine, eelarve koostamine, investeerimine, laenu võtmine, liising, võlanõustamine, pärimine ja finantskelmus. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas noored tööturul paremini hakkama saaks ning külastatakse erineva suuruse ja tegevusega ettevõtteid.

RELIGIOONIÕPETUS (2 kursust) Anne-Ly Seljama

NB! Kunstisuunal on religiooniõpetuse kursus kohustuslik!

Kursus aitab mõista, et religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid; kuidas religioonid mõjutavad olulisi maailma sündmusi; mida haritud inimesed ei saa lubada, kui ei tea usundeid ja tavasid. Esimesel kursusel õpitakse erinevaid maailma usundeid. Teisel kursusel räägitakse usundimaaila suurtest probleemidest ja usundiloost Eestis.

SPORT (2 kursust) Kaarel Kallas

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt heas vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel. Erinevate sportmängude reeglite, individuaalse mängutehnika, meeskonna mängutaktika mõtestamine ja praktiseerimine erinevates mängusituatsioonides. 

SUURBRITANNIA KULTUURILUGU (1 kursus) Aet Sarv

Kursus annab ülevaate Ühendkuningriigi kultuurist, puudutades olulist geograafiast ja ajaloost. Kursus on inglise keeles,  praktiline, lõimitud ajaloo, geograafia, kirjanduse, muusika ja kunstiga. Kursus lõpeb võimalusel reisiga Inglismaale. Käsitletavad teemad:

 • mõisted, sümbolid, stereotüübid;
 • riiklik korraldus ja tähtsamad valitsejad; 
 • Inglismaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kuninglik perekond;
 • Šotimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised:
 • Iirimaa, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • Wales, selle tähtsamad linnad ja ehitised;
 • kirjandus ja muusika;
 • pühad;
 • igapäevaelu ilmingud (raha- ja mõõtühikud, söök-jook, transport, brändid jne).

SÜNDMUSKORRALDUS (2 kursust) Türi Kultuurikeskus

Valikaines omandab õpilane esmased teadmised sündmuste korraldamisest, selleks käiakse läbi kõik aspektid eduka sündmuse ette valmistamiseks ja läbiviimiseks ning analüüsitakse neid. Õpitakse lavalist liikumist ja esinemisoskust ning antakse algteadmised reklaamist ja turundusest, lavatehnikast, kujundusest ning rahaliste vahendite planeerimisest. Kursus toimub koostöös Türi Kultuurikeskusega, võimalusel külastatakse ka teisi kultuuriasutusi.

Kursusel osalejad korraldavad grupitööna valitud sündmuse Türi vallas. Lõpphinne kujuneb ürituse ettevalmistamise, läbiviimise, aruande ja juhendaja analüüsi alusel.

TEADLIK SPORTIMINE (1 kursus) Kaarel Kallas, Järvamaa Haigla

Valikkursuse eesmärgiks on anda teadmisi järgmistes valdkondades:

 • teadlik treenimine ja treeningute analüüs;
 • oma keha teadlik ja efektiivne kasutamine treenimisel;
 • vigastuste vältimine treenimisel;
 • massaaži ja teipimise kasutegur;
 • endale sobiva toitumiskava koostamine; 
 • spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine. 

TERVISHOID (2 kursust) Järvamaa Haigla

Kursus toimub koostöös Järvamaa Haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, terviseedendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

TÜG-LAPSED (1 kursus)             

TÜG-laste gümnaasium on valikaine, kus gümnasistid viivad kord kuus läbi ühe tunni 5-7aastastele mudilastele. Gümnasistid valmistavad ühe- või paarikaupa ette tunni, mis viiakse läbi kogu grupiga. Gümnaasiumi õppekavas olevad ained viiakse läbi arvestades „õpilaste“ vanusega.

Aine läbimiseks tuleb:

 • osaleda ühes kontakttunnis kuus;
 • ette valmistada ja läbi viia vähemalt üks tund (olenevalt aines osalejate arvust) mudilastele.

TÜGi NOORTEKOOR (1 või 2 kursust)

Kursuse Noortekoor töövormideks on koorilaulu tund, laululaager, nädalalõpu proov, laulupeo eelproov. Kursuse eesmärk on laululise hingamistehnika omandamine, muusikalise kirjaoskuse, vokaalse võimekuse, diktsiooni arendamine. Kursuse vältel omandatakse nii eesti kui ka lääne autorite kooriloomingut. Oma kooli, Türi valla üritustel ja laulupidudel üles astudes saadakse esinemispraktikat.

2023. aasta noorte laulupeo eel omistati Türi Ühisgümnaasiumi noortekoorile ettelaulmisel I kategooria.

VÄITLUS (1 kursus) Aave Päeva

Väitluskursuse eesmärgiks on avardada silmaringi ja arendada kõnelemisoskust. Kursuse jooksul õpitakse ennast paremini väljendama, oma seisukohti põhjendama ning kriitiliselt mõtlema. Väitlusteemadeks valime ühiskonnas aktuaalsed probleemid ja uudised ning tegeleme väitlusega kolm poolt (jaatus) ja kolm vastu (eitus)  formaadis. Lisaks teeme rolli- ja situatsioonimänge, et arendada suhtlemisoskust ja võimet erinevates sotsiaalsetes olukordades hästi hakkama saada.

Huvi korral toimub ka väitluse jätkukursus edasijõudnutele.

ÜLDAJALUGU (2 kursust) Aave Päeva, Anne-Ly Seljama

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 
Mida õpitakse?

 • Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
 • Vana-Egiptus
 • Mesopotaamia ja Ees-Aasia
 • India ja Hiina
 • Araabia maad

2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 

 • Mida õpitakse?
 • Prantsusmaa kuni 19. saj
 • Suurbritannia kuni 19/20. saj
 • Saksamaa kuni 19/20. saj
 • Skandinaaviamaad kuni 18. saj 
 • Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
 • Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

VALIKKURSUSENA  arvestab kool:

 • õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel;
 • osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades;
 • osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering);
 • aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses;
 • õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus (ühes valdkonnas, näiteks muusika, sport, kunst,  maksimaalselt 2 kursust gümnaasiumi jooksul).