Õppetöö

ValikainedVastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab iga gümnasist läbima kolme aasta  jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 6 kursust; rakendussuund vähemalt 11 kursust ja kunstisuund vähemalt 7 kursust.

VALIKKURSUSED 2019./2020. õa

MATEMAATIKA  LAI  KURSUS

Loodus-reaalsuunas on matemaatika lai kursus kohustuslik, kunsti- ja rakendussuuna õpilased saavad valida laia (15 kursust) ja kitsa (9 kursust) kursuse vahel.
Tehes otsust  kitsa ja laia matemaatika vahel, peaks mõtlema eelkõige sellele, millisel alal tahetakse oma õpinguid pärast gümnaasiumi jätkata. Kitsa kursuse  läbimine võimaldab edasi õppida  aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

MATEMAATIKA  RAUDVARA    ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud 10.klasside õpilastele põhikooli matemaatika raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks.

INGLISE KEELE RAUDVARA     ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud 10.klasside õpilastele põhikooli inglise keele raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks.

C-VÕÕRKEEL ( vene ja saksa keel) 

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime  igapäevase suhtlemisega.
C-võõrkeele õppimiseks on 3 aasta jooksul ette nähtud 6 kursust (10.klassis 2 kursust, 11.klassis 2 kursust ja 12.klassis 2 kursust).

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS  (1 kursus  11. klassis)

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks?
Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

Miks on inimesed nii erinevad? Miks me tajume asju erinevalt? Miks meie tähelepanu hajub? Miks mõni meist võib oma mälule alati kindel olla, teine aga mitte? Millised õpistiilid sobivad mulle? Kas oma emotsioone on võimalik mõista ja juhtida?
Neile ja väga paljudele teistele küsimustele aitab vastuseid leida psühholoogia valikkursus.

AASIA MAADE KULTUURI JA KUNSTI LUGU ( 1 kursus)

Kursus keskendub Aasia maade ( India, Hiina, Jaapani, Indoneesia) traditsioonide ja kommete, ajaloo ja kaasaegse elu, kunsti ja muusika tutvustamisele. Muuhulgas räägitakse Jaapani aiakultuurist ja õpitakse igapäevaseid indiakeelseid suhtlusväljendeid.

FILOSOOFIA (1 kursus)

Miks valida?
• Et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet.
• Et panna teisiti mõtlema.
• Et osata integreerida erinevate teaduste(õppeainete) alaseid teadmisi.
Mida õpitakse?
• Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
• Tänapäeva filosoofia küsimused
- eetika ja väärtusküsimused
- küsimused teadmisest ja tõest
- tahtevabaduse küsimused
- olemise ja mitteolemise küsimused

ÜLDAJALUGU   (2 kursust)

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
Mida õpitakse?
• Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
• Vana-Egiptus
• Mesopotaamia ja Ees-Aasia
• India ja Hiina
• Araabia maad
2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
Mida õpitakse?
• Prantsusmaa kuni 19. saj
• Suurbritannia kuni 19/20. saj
• Saksamaa kuni 19/20. saj
• Skandinaaviamaad kuni 18. saj
• Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
• Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

RELIGIOONIÕPETUS  (2 kursust)

1. kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik
2.  kursus - Inimene ja religioon
Miks valida?
• Et mõista keerulist maailma
 - religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;
 - religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi
 - haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid
• Et eelarvamustest vabaneda
• Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust …
Mida õpitakse?
• 1. kursus - teadmised (maailma usundid)
• 2. kursus -  probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika (usundite lugu Eestis)

VÄITLUS ( 1 kursus algajatele; 1 kursus edasijõudnutele)

Väitluskursuse eesmärgiks on õpetada teisi kuulama, ennast  selgelt ja sobivalt väljendama, veenvalt argumenteerima, oma seisukohti kaitsma ning  kriitiliselt mõtlema.
Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi ja avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, oskab koostada ja esitada eri liiki kõnesid, suudab tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni jälgida ning tagasisidet anda.

KIRJANDUS JA FILM ( 1 kursus)

Gümnaasiumi valikkursus “Kirjandus ja film” uurib filmi ja kirjanduse kokkupuutepunkte. Kursuse eesmärk on uurida filmikeelt ja seda, missuguseid võtteid kasutades tuuakse ekraanile kirjandusteoses sõnadega kirjeldatu. Saame tuttavaks filmialaste mõistetega ja filmi valmimiseks vajaminevate ametioskustega ning filmime ja toimetame ka ise. Uurime, missugustest eesti kirjandusteostest on saanud ekraaniteosed, kirjutame stsenaariumit ja vaatame filmiklippe ning arutleme sõnapoeetika ja pildipoeetika teemadel. Kursuse jooksul loeb õpilane teosekatkendeid ja vaatab filme.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ( 2 kursust)

Kursus annab ülevaate nii riigi kui ka perekonna majandamisest ja ettevõtluse alustest. Räägime sellest, milleks on vaja makse,   millal võtta laenu,  kuidas kirjutada äriplaani, kust saada raha ettevõtlusega  alustamiseks ja  veel paljudel  eluks vajalikel teemadel. Teeme ka praktilisi töid ja simulatsioonimänge ning  kutsume huvitavaid külalisi.
Soovi korral on võimalik teha oma õpilasfirma.

RIIGIKAITSE (2 kursust 11. klassis)

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest.
Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu tundides ja 3-päevases laagris. Õpilased omandavad esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda. Riigikaitseõpetuse eesmärk on  kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

TERVISHOID ( 2 kursust)

Kursus toimub koostöös Järvamaa haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, tervise-edendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

PEDAGOOGIKA ( 1 kursus)

Otsime vastuseid küsimustele Mis on õpetamine, mis juhendamine? Kuidas tegeleda lastega? Mis on eripedagoogika?
Kursus annab algteadmisi ja baasoskusi väiksemate ja suuremate lastega tegelemiseks edaspidises oma pereelus, aga ka innustust valida eriala, mis on seotud laste ja noortega.
Kursuse teemad:
-          juhendamise ja õpetamise erinevad meetodid ja võtted
-          sissejuhatus pedagoogilisse psühholoogiasse
-          põlvkondade erisused suhtlemisel
Praktiline rakendus TÜGlaste Gümnaasiumis, kus kursusel osalejad tegelevad lasteaia lastega viies läbi erinevaid ainetunde.
Kursuse käigus arendame loovust, aktiivsust, eneseväljendusoskust, koostööoskusi, empaatiavõimet.

KARJÄÄRIÕPETUS ( 1 kursus 11.-12.klassidele)

Kursus aitab arendada oma elu kujundamise oskusi. Kursuse jooksul
·       analüüsitakse enda omadusi, väärtusi, võimeid, oskusi, huvisid;
·       uuritakse haridus- ja töömaailma võimalusi ning seoseid;
·       planeeritakse edasisi samme oma eesmärkide saavutamiseks;
·       uuritakse võimalusi, kuidas oma eesmärke saavutada.
Kursus on väga praktiline, st kasutame erinevaid tegevusi (karjäärimängud, miniprojektid, analüüsid, vestlusringid jpm), et kinnistada teadmisi ja oskusi, mille abil on oma karjääri planeerimine ja elu kujundamine pingevabam ja süsteemsem.
PROGRAMMEERIMINE (1 kursus)
Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

INFOOTSING JA ALLIKAKRIITIKA (1 kursus)

Enamus inimesi alustab infootsingut internetist. Just sealt leiame võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju informatsiooni. Kuid me teame, et leitav ei ole alati usaldusväärne. Kuidas leida võimalikult täpselt meile vajalikku informatsiooni?
Sellel kursusel õpime:
•          kasutama erinevaid otsingumootoreid ja andmebaase;
•          kasutama  parima tulemuseni viivaid märksõnu;
•          kasutama loogikaoperaatoreid ja otsingufiltreid;
•          hindama info usaldusväärsust.                                                               
 Need on oskused, mis muutuvad eriti oluliseks uurimistöö kirjutamisel.

GÜMNAASIUMI  TUUTORI VÄLJAÕPE ( 1 kursus)

Gümnaasiumi tuutori väljaõpe on TORE metoodikal põhinev suhtluskursus (TORE = Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis www.tore.ee).
Kui sa tahad olla edukam ja julgem suhtlemises, osavam eneseväljendamises, õppida tundma ennast ja märgata teisi, toetada eluterveid väärtusi ja hoiakuid, olla parem sõber ja koolikaaslane, siis on see kursus SINU jaoks!
Kursuse läbinutel on võimalus olla tuutoriks (tugiõpilaseks) nii uutele kui praegustele õpilastele, nad on saanud ürituse läbiviimise ja avaliku esinemise praktika, oskavad kasutada oma teadmisi ja oskusi meeskonna loomisel.
Kursuse eesmärgiks on Türi Ühisgümnaasiumis tuutorite Oma Ringi loomine ja laiendamine.
Kursus toimub mitteformaalse õppimise põhimõtetest lähtuvalt – õpitakse vestluste ja arutelude, praktilise läbitegemise ja loovate ülesannete, erinevate mängude ja rollimängude, paaris- ja grupitööde kaudu.

PRAKTILINE LOODUSE TUNDMINE ( 1 kursus)

Valikaine on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi ümbritseva looduse vastu. Läbi aasta tehakse tutvust erinevatesse eluslooduse riikidesse kuuluvate organismidega nii makro- kui ka mikrotasandil (vaatame loodust silmaga, luubiga ja mikroskoobiga). Valikaine läbinud õpilased tunnevad lihtsamini määratavaid taime-, looma- ja seeneliike ning oskavad kasutada valgusmikroskoopi. Valikaine lõpeb kevadise matkaga.

MAASTIKUKUJUNDUS ( 1 kursus)

Kursuse eesmärgiks on pakkuda välja ideid ja lahendusi, kuidas muuta ümbruskonda atraktiivsemaks, esteetilisemaks ning funktsionaalsemaks, arvestades nii koha eripära kui ka taustsüsteemi. Selle saavutamiseks visualiseerime ja planeerime erinevas mastaabis meie ümbruskonda (nii elamurajooni, avalikku linnaruumi, kui ka kodu- või kooliaeda).
Kursuse  raames arutame eri ajastute maastikukujunduse näidete üle nii Eestist kui mujalt maailmast, tutvume erinevate analüüsimeetoditega, mõistmaks meid ümbritsevat keskkonda.

PUUTÖÖ ( 2 kursust)

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

KÄSITÖÖ ( 2 kursust)

Õmblemine
Õmblemisoskus annab võimaluse ellu viia oma huvitavad moeideed, õmmelda ainulaadseid ning täpselt selga sobivaid esemeid. Õpime süsteemselt kõike seda, milleta hästi õmmelda ei saa:  kangaste ja abimaterjalide tundmist, juurdelõikuse algtõdesid, õmblemise tehnoloogiat ja pressimise nippe. Õmbleme mõned lihtsad ja ka natuke keerulisemad esemed. Vaatame, kuidas töötab arvuti abil juhitav tikkimismasin.
Silmuskudumine
Kudumine on tore hobi, mis pakub loomingulist eneseteostust ja mediteerivat võimalust pingetest vabanemiseks. Tutvume silmuskudumise ajaloo ja tänapäevaste trendidega. Vaatame, kuidas valida kudumisvahendeid ja materjale ning õpime kuduma erinevaid koekirju. Kavandame ja koome ühed toredad sokid või põlvikud, moodsa salli või mütsi ning veelgi mõne eseme.

KERAAMIKA ( 2 kursust)

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks.                                                                Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

KULINAARIA (2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tervislikust toitumisest ja arendada praktilisi kulinaariaalaseid teadmisi. Kursuse läbinu tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid ja oskab neid rakendada menüü koostamisel, oskab kasutada erinevaid köögiseadmeid ning oskab valmistada roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja ka ise katsetades. Ühiselt kaetakse laud ning degusteeritakse valmistatud roogasid.
NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

FOTOGRAAFIA ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest.
Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid,  fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

KAAMERATÖÖ ( 2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on omandada korrektse ja nauditava videopildi tegemise oskus ning tekitada huvi  kaameratöö kui võimaliku tulevase elukutse vastu.
Kursuse üldpõhimõte on õpetada kaamerakäsitlust, et õpilastel tekiks arusaam: töö kaameraga on erinevate aspektide kogum. Käsitletavad  teemad kursusel: kompositsioon ja kadreering; valgus ja valgustus; rakurss ja suumimine; värvitasakaal ja montaažipõhimõtted; kaameratöö statiivilt ja õlalt; objektiivide erinevused ja nende vastav kasutus; operaatori kutse-eetika.
Kursuse toimumist on oma koos- ja kaastööga lubanud toetada Eesti Rahvusringhääling.

SPORT (2 kursust õppeaastas)

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

• õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel
• osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades
• osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering)
• aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses
• õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus

 

 

Vastavalt Türi Ühisgümnaasiumi õppekavale peab iga gümnasist läbima kolme aasta  jooksul kindla arvu valikkursusi: loodus-reaalsuund vähemalt 6 kursust; rakendussuund vähemalt 11 kursust ja kunstisuund vähemalt 7 kursust.

VALIKKURSUSED 2019./2020. õa

MATEMAATIKA  LAI  KURSUS

Loodus-reaalsuunas on matemaatika lai kursus kohustuslik, kunsti- ja rakendussuuna õpilased saavad valida laia (15 kursust) ja kitsa (9 kursust) kursuse vahel.
Tehes otsust  kitsa ja laia matemaatika vahel, peaks mõtlema eelkõige sellele, millisel alal tahetakse oma õpinguid pärast gümnaasiumi jätkata. Kitsa kursuse  läbimine võimaldab edasi õppida  aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

MATEMAATIKA  RAUDVARA    ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud 10.klasside õpilastele põhikooli matemaatika raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks.

INGLISE KEELE RAUDVARA     ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud 10.klasside õpilastele põhikooli inglise keele raudvara kordamiseks ja kinnistamiseks.

C-VÕÕRKEEL ( vene ja saksa keel) 

Gümnaasiumiõpilasel on kahe võõrkeele õppimisest saadud kogemus ja see lihtsustab kolmanda keele õppimist. Suuremat tähelepanu pööratakse kommunikatiivsele õppimisele, et õpilane tuleks võõrkeelses keskkonnas toime  igapäevase suhtlemisega.
C-võõrkeele õppimiseks on 3 aasta jooksul ette nähtud 6 kursust (10.klassis 2 kursust, 11.klassis 2 kursust ja 12.klassis 2 kursust).

VENE KEELE SUHTLUSKURSUS  (1 kursus  11. klassis)

Kuidas saada aru vene keelt kõnelevatest kaasvestlejatest ja teha neile ennast arusaadavaks?
Kursuse eesmärgiks on õpitava keele kasutamine igapäevases kõnes, spontaansetes olukordades ja tüüpilistes suhtlusolukordades. Tundides kasutatakse õpitud sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid. Jälgitakse hääldust, intonatsiooni ja kõne ladusust. Kursus on ainult suuline ja suunatud vene keelt 2. võõrkeelena õppivatele õpilastele.

PSÜHHOLOOGIA (1 kursus)

Miks on inimesed nii erinevad? Miks me tajume asju erinevalt? Miks meie tähelepanu hajub? Miks mõni meist võib oma mälule alati kindel olla, teine aga mitte? Millised õpistiilid sobivad mulle? Kas oma emotsioone on võimalik mõista ja juhtida?
Neile ja väga paljudele teistele küsimustele aitab vastuseid leida psühholoogia valikkursus.

AASIA MAADE KULTUURI JA KUNSTI LUGU ( 1 kursus)

Kursus keskendub Aasia maade ( India, Hiina, Jaapani, Indoneesia) traditsioonide ja kommete, ajaloo ja kaasaegse elu, kunsti ja muusika tutvustamisele. Muuhulgas räägitakse Jaapani aiakultuurist ja õpitakse igapäevaseid indiakeelseid suhtlusväljendeid.

FILOSOOFIA (1 kursus)

Miks valida?
• Et arendada kriitilist mõtlemist ja teoreetilise arutlemise oskust ning analüüsivõimet.
• Et panna teisiti mõtlema.
• Et osata integreerida erinevate teaduste(õppeainete) alaseid teadmisi.
Mida õpitakse?
• Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
• Tänapäeva filosoofia küsimused
- eetika ja väärtusküsimused
- küsimused teadmisest ja tõest
- tahtevabaduse küsimused
- olemise ja mitteolemise küsimused

ÜLDAJALUGU   (2 kursust)

1. kursus - Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
Mida õpitakse?
• Esiaeg + tsivilisatsioonide teke
• Vana-Egiptus
• Mesopotaamia ja Ees-Aasia
• India ja Hiina
• Araabia maad
2. kursus - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
Mida õpitakse?
• Prantsusmaa kuni 19. saj
• Suurbritannia kuni 19/20. saj
• Saksamaa kuni 19/20. saj
• Skandinaaviamaad kuni 18. saj
• Bütsants kuni 15. saj kp ja Venemaa kuni 19/20. saj
• Ameerika Ühendriigid kuni 19. saj

RELIGIOONIÕPETUS  (2 kursust)

1. kursus - Maailmareligioonid ja Eesti usuline maastik
2.  kursus - Inimene ja religioon
Miks valida?
• Et mõista keerulist maailma
 - religioonid on tsivilisatsioonide nurgakivid;
 - religioonid mõjutavad tänapäeval olulisi maailma sündmusi
 - haritud inimene ei saa lubada, et ta ei tea usundeid ja tavasid
• Et eelarvamustest vabaneda
• Et väärtustada teisi inimesi, kultuuripärandit, loomingut, loodust …
Mida õpitakse?
• 1. kursus - teadmised (maailma usundid)
• 2. kursus -  probleemid (usundimaailma suured küsimused) ja praktika (usundite lugu Eestis)

VÄITLUS ( 1 kursus algajatele; 1 kursus edasijõudnutele)

Väitluskursuse eesmärgiks on õpetada teisi kuulama, ennast  selgelt ja sobivalt väljendama, veenvalt argumenteerima, oma seisukohti kaitsma ning  kriitiliselt mõtlema.
Kursuse lõpul tunneb õpilane tüüpilisi suhtlusolukordi ja avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi, oskab koostada ja esitada eri liiki kõnesid, suudab tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni jälgida ning tagasisidet anda.

KIRJANDUS JA FILM ( 1 kursus)

Gümnaasiumi valikkursus “Kirjandus ja film” uurib filmi ja kirjanduse kokkupuutepunkte. Kursuse eesmärk on uurida filmikeelt ja seda, missuguseid võtteid kasutades tuuakse ekraanile kirjandusteoses sõnadega kirjeldatu. Saame tuttavaks filmialaste mõistetega ja filmi valmimiseks vajaminevate ametioskustega ning filmime ja toimetame ka ise. Uurime, missugustest eesti kirjandusteostest on saanud ekraaniteosed, kirjutame stsenaariumit ja vaatame filmiklippe ning arutleme sõnapoeetika ja pildipoeetika teemadel. Kursuse jooksul loeb õpilane teosekatkendeid ja vaatab filme.

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ( 2 kursust)

Kursus annab ülevaate nii riigi kui ka perekonna majandamisest ja ettevõtluse alustest. Räägime sellest, milleks on vaja makse,   millal võtta laenu,  kuidas kirjutada äriplaani, kust saada raha ettevõtlusega  alustamiseks ja  veel paljudel  eluks vajalikel teemadel. Teeme ka praktilisi töid ja simulatsioonimänge ning  kutsume huvitavaid külalisi.
Soovi korral on võimalik teha oma õpilasfirma.

RIIGIKAITSE (2 kursust 11. klassis)

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest.
Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu tundides ja 3-päevases laagris. Õpilased omandavad esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda. Riigikaitseõpetuse eesmärk on  kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

TERVISHOID ( 2 kursust)

Kursus toimub koostöös Järvamaa haiglaga ning sisaldab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste omandamist. Räägitakse tervishoiuteenuste korraldamisest ja tervis-hoiutöötajate õpetamisest Eestis, tervise-edendusest ja rahvatervisest, tutvutakse inimese elukaare, erakorralise meditsiini, radioloogia, ergonoomika, laborimeditsiini, hambaravi ja ämmaemandusega ning saadakse praktilisi oskusi esmaabi, taaselustamise ja haigete hoolduse alal.

PEDAGOOGIKA ( 1 kursus)

Otsime vastuseid küsimustele Mis on õpetamine, mis juhendamine? Kuidas tegeleda lastega? Mis on eripedagoogika?
Kursus annab algteadmisi ja baasoskusi väiksemate ja suuremate lastega tegelemiseks edaspidises oma pereelus, aga ka innustust valida eriala, mis on seotud laste ja noortega.
Kursuse teemad:
-          juhendamise ja õpetamise erinevad meetodid ja võtted
-          sissejuhatus pedagoogilisse psühholoogiasse
-          põlvkondade erisused suhtlemisel
Praktiline rakendus TÜGlaste Gümnaasiumis, kus kursusel osalejad tegelevad lasteaia lastega viies läbi erinevaid ainetunde.
Kursuse käigus arendame loovust, aktiivsust, eneseväljendusoskust, koostööoskusi, empaatiavõimet.

KARJÄÄRIÕPETUS ( 1 kursus 11.-12.klassidele)

Kursus aitab arendada oma elu kujundamise oskusi. Kursuse jooksul
·       analüüsitakse enda omadusi, väärtusi, võimeid, oskusi, huvisid;
·       uuritakse haridus- ja töömaailma võimalusi ning seoseid;
·       planeeritakse edasisi samme oma eesmärkide saavutamiseks;
·       uuritakse võimalusi, kuidas oma eesmärke saavutada.
Kursus on väga praktiline, st kasutame erinevaid tegevusi (karjäärimängud, miniprojektid, analüüsid, vestlusringid jpm), et kinnistada teadmisi ja oskusi, mille abil on oma karjääri planeerimine ja elu kujundamine pingevabam ja süsteemsem.
PROGRAMMEERIMINE (1 kursus)
Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise keeled ja keskkonnad. Need on mõeldud algajatele programmeerimise õppimiseks ning õpetamiseks ning võimaldavad  õppijal kiiresti omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja –oskused.
Kursuse põhiosa kulub programmeerimise ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.

INFOOTSING JA ALLIKAKRIITIKA (1 kursus)

Enamus inimesi alustab infootsingut internetist. Just sealt leiame võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju informatsiooni. Kuid me teame, et leitav ei ole alati usaldusväärne. Kuidas leida võimalikult täpselt meile vajalikku informatsiooni?
Sellel kursusel õpime:
•          kasutama erinevaid otsingumootoreid ja andmebaase;
•          kasutama  parima tulemuseni viivaid märksõnu;
•          kasutama loogikaoperaatoreid ja otsingufiltreid;
•          hindama info usaldusväärsust.                                                               
 Need on oskused, mis muutuvad eriti oluliseks uurimistöö kirjutamisel.

GÜMNAASIUMI  TUUTORI VÄLJAÕPE ( 1 kursus)

Gümnaasiumi tuutori väljaõpe on TORE metoodikal põhinev suhtluskursus (TORE = Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis www.tore.ee).
Kui sa tahad olla edukam ja julgem suhtlemises, osavam eneseväljendamises, õppida tundma ennast ja märgata teisi, toetada eluterveid väärtusi ja hoiakuid, olla parem sõber ja koolikaaslane, siis on see kursus SINU jaoks!
Kursuse läbinutel on võimalus olla tuutoriks (tugiõpilaseks) nii uutele kui praegustele õpilastele, nad on saanud ürituse läbiviimise ja avaliku esinemise praktika, oskavad kasutada oma teadmisi ja oskusi meeskonna loomisel.
Kursuse eesmärgiks on Türi Ühisgümnaasiumis tuutorite Oma Ringi loomine ja laiendamine.
Kursus toimub mitteformaalse õppimise põhimõtetest lähtuvalt – õpitakse vestluste ja arutelude, praktilise läbitegemise ja loovate ülesannete, erinevate mängude ja rollimängude, paaris- ja grupitööde kaudu.

PRAKTILINE LOODUSE TUNDMINE ( 1 kursus)

Valikaine on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi ümbritseva looduse vastu. Läbi aasta tehakse tutvust erinevatesse eluslooduse riikidesse kuuluvate organismidega nii makro- kui ka mikrotasandil (vaatame loodust silmaga, luubiga ja mikroskoobiga). Valikaine läbinud õpilased tunnevad lihtsamini määratavaid taime-, looma- ja seeneliike ning oskavad kasutada valgusmikroskoopi. Valikaine lõpeb kevadise matkaga.

MAASTIKUKUJUNDUS ( 1 kursus)

Kursuse eesmärgiks on pakkuda välja ideid ja lahendusi, kuidas muuta ümbruskonda atraktiivsemaks, esteetilisemaks ning funktsionaalsemaks, arvestades nii koha eripära kui ka taustsüsteemi. Selle saavutamiseks visualiseerime ja planeerime erinevas mastaabis meie ümbruskonda (nii elamurajooni, avalikku linnaruumi, kui ka kodu- või kooliaeda).
Kursuse  raames arutame eri ajastute maastikukujunduse näidete üle nii Eestist kui mujalt maailmast, tutvume erinevate analüüsimeetoditega, mõistmaks meid ümbritsevat keskkonda.

PUUTÖÖ ( 2 kursust)

Kursus annab osalejatele algteadmised ja oskused praktilisest puidutööst. Õpitakse kasutama lihtsamaid puutöövõtteid, sobivaid materjale, tööriistu ning saadakse praktilised oskused puidust esemete valmistamiseks.

KÄSITÖÖ ( 2 kursust)

Õmblemine
Õmblemisoskus annab võimaluse ellu viia oma huvitavad moeideed, õmmelda ainulaadseid ning täpselt selga sobivaid esemeid. Õpime süsteemselt kõike seda, milleta hästi õmmelda ei saa:  kangaste ja abimaterjalide tundmist, juurdelõikuse algtõdesid, õmblemise tehnoloogiat ja pressimise nippe. Õmbleme mõned lihtsad ja ka natuke keerulisemad esemed. Vaatame, kuidas töötab arvuti abil juhitav tikkimismasin.
Silmuskudumine
Kudumine on tore hobi, mis pakub loomingulist eneseteostust ja mediteerivat võimalust pingetest vabanemiseks. Tutvume silmuskudumise ajaloo ja tänapäevaste trendidega. Vaatame, kuidas valida kudumisvahendeid ja materjale ning õpime kuduma erinevaid koekirju. Kavandame ja koome ühed toredad sokid või põlvikud, moodsa salli või mütsi ning veelgi mõne eseme.

KERAAMIKA ( 2 kursust)

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus ning pakub võimalust oma käega ainulaadsete savist esemete valmistamiseks.                                                                Savitöö arendab õpilaste fantaasiat, loovust, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet ning käelist vilumust. Kursusel  omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada  õiged töövõtteid.

KULINAARIA (2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tervislikust toitumisest ja arendada praktilisi kulinaariaalaseid teadmisi. Kursuse läbinu tunneb tervisliku toitumise põhitõdesid ja oskab neid rakendada menüü koostamisel, oskab kasutada erinevaid köögiseadmeid ning oskab valmistada roogi erinevatest toiduainetest retsepti järgides ja ka ise katsetades. Ühiselt kaetakse laud ning degusteeritakse valmistatud roogasid.
NB! Kursuse valinud õpilased peavad arvestama rahaliste väljaminekutega toiduainete ostmiseks!

FOTOGRAAFIA ( 1 kursus)

Kursus on mõeldud gümnaasiumi fotohuvilistele, kes soovivad süüvida põhjalikumalt fotograafia olemusse ning huvituvad visuaalse väljenduse võimalusest.
Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid, et rakendada enda kaamera maksimaalseid võimalusi ja saavutada soovitud tulemus fotona/kujutisena.
Kursuse läbinu tunneb fotograafia põhireegeid, väljendusvahendeid,  fotokompositsiooni ja fototöötluse aluseid ning oskab pildistada oma eesmärkidele vastavalt.

KAAMERATÖÖ ( 2 kursust)

Kursuse eesmärgiks on omandada korrektse ja nauditava videopildi tegemise oskus ning tekitada huvi  kaameratöö kui võimaliku tulevase elukutse vastu.
Kursuse üldpõhimõte on õpetada kaamerakäsitlust, et õpilastel tekiks arusaam: töö kaameraga on erinevate aspektide kogum. Käsitletavad  teemad kursusel: kompositsioon ja kadreering; valgus ja valgustus; rakurss ja suumimine; värvitasakaal ja montaažipõhimõtted; kaameratöö statiivilt ja õlalt; objektiivide erinevused ja nende vastav kasutus; operaatori kutse-eetika.
Kursuse toimumist on oma koos- ja kaastööga lubanud toetada Eesti Rahvusringhääling.

SPORT (2 kursust õppeaastas)

Kursus annab õpilasele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, olla aktiivne, terve ja kehaliselt vormis. Kursuse käigus arendatakse oma liikumisoskusi ning õpitakse uusi spordi- ja liikumisalasid, põhirõhk on meeskonnamängudel.

VALIKKURSUSENA  arvestab kool

• õppimist Tartu Ülikooli Teaduskooli ja teiste kõrgkoolide juures toimuvatel kursustel
• osalemist meie koolis toimuvates Tartu Ülikooli õpikodades
• osalemist meie rahvuskultuuri väärtustavates huviringides (rahvatants, koorilaul, näitering)
• aktiivset osalemist Türi Ühisgümnaasiumi õpilasfirma tegevuses
• õppimist teistes õppeasutustes, mille kohta esitatakse ametlik tõend või tunnistus